ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1990- 14

Karar Sayısı : 1990- 7

Karar Günü : 3.5.1990

R.G. Tarih-Sayı :R.G.'de yayımlanmamıştır. (İade)

Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir yasa hükmünü Anayasaya aykırı görürse Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında 2949 sayılı Yasa'nın 28. Maddesi gereğince bu yoldaki gerekçeli kararla birlikte dosya içeriğinde konuyla ilgili görülen belgelerin onanlı örneklerini Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na göndermekle yükümlüdür.

İtiraz yoluna başvuran mahkeme, belgelerin onanlı örnekleri yerine dosya aslını gönderdiği gibi, Orman Kadastro komisyonu kararına ilişkin harita, toprak dağıtımı haritaları ile Tapulama Komisyonu krokilerinin arazide uygulanarak dava konusu yerlerde toprak dağıtımı yoluyla davalılara taşınmaz verilip verilmediğini saptama işlemine ilişkin tutanakla Orman Kadastro Komisyonu'nun kararını göndermemiştir.

Belirtilen eksiklikler nedeniyle, 2949 sayılı Yasa'nın 28. Maddesi gereğince İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE,

3.5.1990 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Necdet DARICIOĞLU

Başkanvekili

Yekta Güngör ÖZDEN

Üye

Yılmaz ALİEFENDİOĞLU

Üye

Muammer TURAN

Üye

Mehmet ÇINARLI

Üye

Servet TÜZÜN

     

Üye

Mustafa ŞAHİN

Üye

İhsan PEKEL

Üye

Selçuk TÜZÜN

Üye

Ahmet N.SEZER

Üye

Erol CANSEL