ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

 

Esas Sayısı    : 2016/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi)

Karar Sayısı : 2019/35

Karar Tarihi: 16/10/2019

R.G. Tarih-Sayı:14/1/2020-31008

 

 

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

 

Saadet Partisinin 2015 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

 

II. İLK İNCELEME

 

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Burhan ÜSTÜN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Serruh KALELİ, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Recep KÖMÜRCÜ, Nuri NECİPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ,  Hasan Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL ve Yusuf Şevki HAKYEMEZ’in katılımlarıyla 31/5/2017 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında;

 

2. Saadet Partisinin 2015 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

 

-  Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

 

- Esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün süre verilmesine,

 

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

 

III. ESASIN İNCELENMESİ

 

3. Saadet Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2015 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanıp Raportör Burak FIRAT tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

 

4. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerde Partinin 2015 yılı gelirlerinin 10.353.636,76 TL, giderler toplamının 10.150.812,27 TL olduğu anlaşılmaktadır.

 

5. Partinin 2015 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu, bu hâliyle 2015 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

A. Gelirlerin İncelenmesi

 

1. Genel Merkez Gelirleri

 

6. Partinin Genel Merkez gelirleri toplamı 5.111.734,46 TL olup bunun 1.693.756,50 TL’si giriş ve üyelik aidatından, 2.940,00 TL’si satış gelirlerinden, 3.245.237,96 TL’si bağış gelirlerinden, 157.000,00 TL’si milletvekilliği aday adaylığı gelirlerinden ve 12.800,00 TL’si teşkilattan alınan gelirlerden oluşmaktadır.

 

7. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

 

2. İl Örgütleri Gelirleri

 

8. Partinin 2015 yılında il örgütlerine ilişkin gelirleri toplamı 5.241.902,30 TL olup bunun 1.406.199,95 TL’si üye giriş aidatlarından, 500,00 TL’si milletvekili aidat gelirlerinden, 73.700,00 TL’si milletvekili ve belediye başkan adayı özel aidat gelirlerinden, 10.980,00 TL’si parti malvarlığı gelirlerinden, 3.524.299,32 TL’si bağış ve yardımlardan, 27.511,17 TL’si teşkilattan alınan gelirlerden, 150.000,00 TL’si Genel Merkezden alınan gelirden ve 48.711,86 TL’si diğer gelirlerden oluşmaktadır.

 

9.  İl örgütlerinin 2015 yılı kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

B. Giderlerin İncelenmesi

 

1.    Genel Merkez Giderleri

 

   10. Partinin Genel Merkez giderleri toplamı 4.870.799,43 TL olup bunun 591.033,20 TL’si personel giderlerinden, 602.294,41 TL’si kırtasiye ve büro genel giderlerinden, 109.011,03 TL’si seyahat giderlerinden, 49.766,40 TL’si bayrak, flama, rozet giderlerinden, 3.329.715,39 TL’si seçim ve propaganda giderlerinden, 38.400,00 TL’si demirbaş eşya alış giderlerinden, 150.000,00 TL’si teşkilata verilen nakit giderlerinden ve 579,00 TL’si diğer giderlerden oluşmaktadır.

 

11. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

 

2. İl Örgütleri Giderleri

 

   12. Partinin 2015 yılında il örgütlerine ilişkin giderler toplamı 5.280.012,84 TL olup bunun 1.711.332,92 TL’si büro genel giderlerinden, 222.635,62 TL’si personel giderlerinden, 103.236,56 TL’si seyahat giderlerinden, 55.753,46 TL’si bayrak, flama, rozet giderlerinden, 2.483.917,92 TL’si seçim ve propaganda giderlerinden, 104.136,39 TL’si konferans ve sergi faaliyet giderlerinden, 134.918,02 TL’si basın yayın giderlerinden, 6.601,00 TL’si demirbaş eşya alış giderlerinden, 27.511,17 TL’si teşkilata verilen nakit giderlerinden, 12.800,00 TL’si genel merkeze verilen nakit giderlerinden, 18.082,90 TL’si kira giderlerinden ve 399.086,88 TL’si diğer giderlerden oluşmaktadır.

 

13. İl örgütlerinin 2015 yılı kesin hesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

C. Parti Mallarının İncelenmesi

 

14. Partinin 2015 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede 38.400,00 TL tutarında taşınmaz mal ve 6.601,00 TL tutarındaki taşınır mal ediniminin olduğu anlaşılmıştır.

 

15. Yapılan incelemede Partinin 2015 yılı içinde edindiği 38.400,00 TL tutarında taşınmaz mal ile 6.601,00 TL tutarındaki taşınır mal ediniminin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

IV. SONUÇ

 

Saadet Partisinin 2015 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

 

Partinin 2015 yılı kesin hesabında gösterilen 10.353.636,76 TL gelir, 10.150.812,27 TL gider ile yıl içerisinde edinilen 45.001,00 TL tutarındaki taşınır ve taşınmaz malın eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna16/10/2019 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

 

Başkan

Zühtü ARSLAN

Başkanvekili

Engin YILDIRIM

Başkanvekili

Hasan Tahsin GÖKCAN

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Burhan ÜSTÜN

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Muammer TOPAL

 

 

 

 

 

 

 

Üye

M. Emin KUZ

Üye

Kadir ÖZKAYA

Üye

Rıdvan GÜLEÇ

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Recai AKYEL

Üye

Yusuf Şevki HAKYEMEZ

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Yıldız SEFERİNOĞLU

Üye

Selahaddin MENTEŞ