Esas Sayısı : 2010/67

Karar Sayısı : 2010/92

Karar Günü : 22.9.2010

R.G. Tarih-Sayı : R.G.'de yayımlanmamıştır. (İade)

İLK İNCELEME KARARI

Bir davaya bakmakta olan Mahkeme'nin, uygulanacak bir kanun ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa'ya aykırı görmesi veya taraflardan birinin ileri sürdüğü Anayasa'ya aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varması durumunda, buna ilişkin görüşlerinin yer aldığı gerekçeli kararının aslı ile tarafların bu konudaki sav ve savunmaları ve dosya içeriğinden bu konu ile ilgili gördüğü belgelerin onaylı örneklerini Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na göndermesi, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa'nın 28. maddesi gereğidir.

Yapılan incelemede; dosyada Anayasa Mahkemesine başvuru konusundaki kararın verildiği 25.6.2010 günlü duruşma tutanağında (kısa karar) 1111 sayılı Yasa'nın 25. ve 45. maddelerinin Anayasa'nın 2., 36. ve 40. maddelerine aykırılığı ifade edilmesine karşılık, gerekçeli kararda Anayasa'ya aykırılığı ileri sürülen Yasa kuralları arasına 1632 sayılı Yasa'nın Ek 10. maddesinin de ilâve edildiği anlaşılmaktadır.

Öte yandan, kısa kararda 1111 sayılı Yasa'nın 25. ve 45. maddesindeki kuralların Anayasa'nın 2., 36. ve 40. maddelerine aykırılığı yazılı ise de gerekçeli kararda yalnızca Anayasa'nın 2. maddesine aykırılıkla ilgili gerekçelere yer verildiği saptanmıştır.

Söz konusu çelişkilerin giderilmesi için İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE, Serdar ÖZGÜLDÜR'ün karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA, 22.9.2010 gününde karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Fettah OTO

Esas Sayısı : 2010/67

Karar Sayısı : 2010/92

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Engin YILDIRIM

Esas Sayısı : 2010/67

Karar Sayısı : 2010/92

KARŞIOY GEREKÇESİ

İtiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin 25.6.2010 tarihli duruşma tutanağında 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun Ek 10'uncu maddesinin Anayasa'ya aykırılığından söz edilmediğinden ve usul hukuku bakımından duruşma tutanağı itibar edilecek yegâne belge mahiyetinde olduğundan, gerekçeli itiraz dilekçesinde ilk kez yer verilen bu konudaki Anayasa'ya aykırılık iddiasının incelenebilmesine imkan yoktur ve bu nedenle de anılan yasa hükmü dikkate alınmaksızın diğer itiraz konusu yasa maddeleri yönünden işin esasına geçilmesi gerekirken, bu konunun bir eksiklik olarak kabulü ile dosyanın iadesi yönündeki çoğunluk kararına katılamıyorum.

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR