ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 2001/318

Karar Sayısı : 2001/94

Karar Günü : 5.6.2001

R.G. Tarih-Sayı :R.G.'de yayımlanmamıştır. (İade)

İLK İNCELEME KARARI

Bir davaya bakmakta olan Mahkeme'nin, uygulanacak bir kanun ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa'ya aykırı görmesi veya taraflardan birinin ileri sürdüğü Anayasa'ya aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varması durumunda, kendisini bu kanıya ulaştıran görüşünü açıklayan gerekçeli kararı ekinde, tarafların bu konudaki sav ve savunmaları ile dosya içeriğinden bu konu ile ilgili gördüğü belgelerin onaylı örneklerini Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na göndermesi, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa'nın 28. maddesi gereğidir.

Yapılan incelemede;

1- İtiraz konusu kuralın Anayasa'nın hangi maddelerine aykırı olduğunu açıklayan ayrıca yazılmış gerekçeli başvuru kararının bulunmadığı,

2- İlgili görülen belgelerin onaylı örnekleri yerine dosyanın aslının gönderildiği,

saptanmıştır.

Eksikliklerin giderilmesi için İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE,

5.6.2001 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

     

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

     
     

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Aysel PEKİNER

Üye

Mahir Can ILICAK

     
     

Üye

Rüştü SÖNMEZ

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

   
   

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mustafa Y. AYGÜN