ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Resmi Gazete tarih/sayı: 10.10.1962/11228

Esas No: 1962/6

Karar No: 1962/15

İstemde bulunan : Kastamonu Bozkurt Abanadan Sabrı oğlu 1931 doğumlu Ali Ruhi Taner

İstemin konusu : İstemde bulunan, Anayasa'ya aykırı olarak uzun zamandanberi aleyhine tatbik olunan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerinin iptaline ve vergiden muafiyet ve istisnasına karar verilmesini istemiştir.

Anayasa Mahkemesinin, İçtüzüğünün 15 inci maddesi uyarınca 5/9/1962 günlü toplantısında işin niteliği bakımından esasın tetkikine karar verildikten sonra 1/8/1962 tarihli dilekçe ve rapor okundu. Gereği görüşülüp düşünüldü :

Anayasa'nın 149 uncu ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkındaki 22/4/1962 gün ve 44 sayılı kanunun 21 inci maddelerinde iptal dâvası açmağa yetkili olan kişi, kurul ve makamlar açıkça belirtilmiştir. İstem sahibi ise bu maddelerde sayılanlardan değildir. Bu sebeple dosyanın yetki bakımından reddi gereklidir.

Sonuç : Gösterilen sebepten ötürü dilekçenin reddine, işbu kararın dilekçe sahibine tebliğine alınan 44 sayılı kanunun 51 inci maddesi uyarınca Resmî Gazetede yayınlanmasına esasında oybirliği ile sebebinde çoğunlukla 5/9/1962 gününde karar verildi.

       

Başkan

Sünuhi Arsan

Başkanvekili

Tevfik Gerçeker

Üye

Osman Yeten

Üye

Lütfi Akadlı

       

Üye

Şemsettin Akçoğlu

Üye

İbrahil Senil

Üye

İhsan Keçecioğlu

Üye

Salim Başol

(muhalif)

       

Üye

Celâlettin Kuralmen

Üye

Yekta Aytan

Üye

Hakkı Ketenoğlu

Üye

Ahmet Akar

     

Üye

Muhittin Gürün

(muhalif)

Üye

Lütfi Ömerbaş

Üye

Ekrem Tüzemen

 

 

 

Başkan Sünuhi Arsan'ın muhalefet şerhi

1962/6

Anayasa'nın geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasiyle Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkındaki 22/4/1962 gün ve 44 sayılı kanunun geçici 6 ncı maddesinde 27/5/1960 (Bu tarih dâhil) ile 5/1/1961 (Bu tarih dahil) tarihleri arasında kabul edilen kanunların iptali hakkında Anayasa Mahkemesine başvurulamıyacağı açıkça belirtilmiştir. Şu suretle Anayasa Mahkemesi işbu tarihler arasında kabul edilen kanunların iptaline ilişkin istemleri dinlemekten menedilmiş ve diğer bir deyimle sözü geçen süre içinde kabul edilen kanunların kazai denetimi Anayasa Mahkemesinin görevinden hariç tutulmuştur. Bu itibarla bahse konu olan ve bu tarihler arasında kadul edilmiş bulunan 193 sayılı kanunun iptali istemine ilişkin dilekçenin anılan 44 sayılı kanunun 42 nci maddesi uyarınca görevsizlik yönünden reddi oyundayım.

 

Başkan

Sünuhi Arsan

 

1962/6

İstemin konusu, 193 sayılı kanun hükümlerinin iptali, birde vergiden muafiyet ve istisnasına karar verilmesi gibi iki hususa taalûk etmektedir.

Anayasa'nın geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usûlleri hakkındaki 44 sayılı kanunun geçici altıncı maddesinde 27 Mayıs 1960 tarihinden 5 Ocak 1961 tarihine kadar kabul edilen kanun mahiyetindeki kararlar ve kanunlar aleyhine iptal ve itiraz yollariyle Anayasa Mahkemesine başvurulamayacağı açıkça gösterilmiştir. Sözü geçen 193 sayılı kanun da bu dönemde çıkmıştır. İptal isyeten yetkili olsa da 193 sayılı kanunun iptali istenemez. Bu istemin bu sebeple reddi;

2 nci hususta görev dışındadır, görevden reddi oyundayım.

 

Üye

Salim Başol

 

 

MUHALEFET ŞERHİ

1962/6

Anayasa'nın geçici 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki 44 sayılı kanunun geçici 6 ncı maddesi hükümleri karşısında, sözü geçen 31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hakkında iptal dâvası açmağa İmkân olmadığı ve binnetice bu kanunun iptal dâvası yoluyle incelenmesi konusu Mahkememizin görevleri dışında bırakılmış bulunduğu cihetle dilekçenin, münhasıran davacının dâva açmağa yetkisizliği bakımından değil, aynı zamanda istemin, Anayasa Mahkemesinin görevine girmemesi bakımından da, 44 sayılı kanunun 42 nci maddesi gereğince reddolunması gerektiğinden, kararın, sadece yetki bakımından reddi sebebine muhalifim.

 

Üye

Muhittin Gürün