ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Resmi Gazete tarih/sayı: 3.10.1962/11222 

Esas No. : 1962/23

Karar No. : 1962/22

Karar tarihi : 6/9/1962

İstemde bulunan : Mehmet İzmen. T. B. M. M. Y. T. P. Meclis Grubu Başkanı.

İstemin konusu : İstemde bulunan, Anayasa'nın 68 inci maddesinde sözü geçen suçlardan biri ile mahkûm olup cezasını çeken bir şahsın sonradan memnu haklarının iadesine karar verilmesi halinde durumun ne olacağını, Anayasa'nın 68 inci maddesinin kapsamına alınmasının uygun olup olmadığını, bu durumdaki bir şahsın bundan sonra yapılacak Milletvekili seçiminde aday olmasının mümkün olup olmıyacağını sormaktadır.

Anayasa Mahkemesinin, İçtüzüğün 15 inci maddesi uyarınca 6/9/1962 gününde ilk inceleme için yapılan toplantısında işin niteliği bakımından esasının tetkikine oybirliği ile karar veriledikten sonra 25/6/1962 günlü dilekçe ve rapor okundu. Gereği görüşülüp düşünüldü :

Anayasa Mahkemesinin kanunların denetimi ile ilgili görev ve yetkileri, Anayasa'nın 147 nci ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkındaki 22/4/1962 günlü ve 44 sayılı kanunun 20 nci maddesinde gösterilmiştir. Dilekçe sahibi ise, memnu hakları iade edilen kişinin, milletvekili seçiminde aday gösterilmesinin mümkün olup olmıyacağını sormaktadır. Yukarıda sözü edilen kanun hükümleri, Anayasa Mahkemesinin, herhangi bir konuda düşünce bildirilmesine imkan vermemektedir. Bu bakımdan dilekçenin 22/4/1962 gün ve 44 sayılı kanunun 42 nci maddesi uyarınca reddi gerekir.

Sonuç :Dilekçenin yukarıda belirtilen sebepten ötürü reddine, işbu kararın istemde bulunana tebliğine, aynı kanunun 51 inci maddesi uyarınca Resmî Gazete'de yayınlanmasına 6/9/1962 gününde oybirliğiyle karar verildi.

       

Başkan

Sünuhi Arsan

Başkanvekili

Tevfik Gerçeker

Üye

Osman Yeten

Üye

Lütfi Akadlı

       

Üye

Şemsettin Akçoğlu

Üye

İbrahim Senil

Üye

Salim Başol

Üye

Celâlettin Kuralmen

       

Üye

Yekta Aytan

Üye

Hakkı Ketenoğlu

Üye

Ekrem Korkut

Üye

Ahmet Akar

     

Üye

Muhittin Gürün

Üye

Lütfi Ömerbaş

Üye

Ekrem Tüzemen