ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1991/32

Karar Sayısı : 1991/28

Karar Günü : 17.9.1991

R.G. Tarih-Sayı :R.G.'de yayımlanmamıştır. (İade)

10.11.1983 günlü 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 28. maddesine göre; bir davaya bakmakta olan mahkeme, taraflardan birinin uygulanacak kuralın Anayasa'ya aykırı olduğuna ilişkin savının ciddi olduğu kanısına varırsa tarafların bu konudaki sav ve savunmaları ve kendisini bu kanıya götüren görüşünü açıklayan kararla birlikte dosya içeriğinin konuyla ilgili belgelerinin onanlı örneklerini Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na göndermek zorundadır.

İncelenen dosyada, itiraz yoluna başvuran yerel mahkemenin, davacının Anayasa'ya aykırılık savı hakkında yanların savunmalarını alıp almadığını saptamaya yeterli belgeye rastlanamadığı gibi 3332 sayılı Yasa'nın 5. maddesinin iptali istenilen "a, d-f" bentlerinin bakılmakta olan davada uygulanacak kurallar olup olmadığını belirlemeye yeterli belgeler de bulunmamaktadır.

Belirtilen bu eksiklikler nedeniyle işin geri çevrilmesine, Mustafa ŞAHİN'in "Belge eksikliğinden önce başvuru hakkı yönünden Anayasa'daki on yıllık süre koşulunun tartışılması gerekir" yolundaki karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,

17.9.1991 gününde karar verildi.

 Başkan

Yekta Güngör ÖZDEN

Üye

Yılmaz ALİEFENDİOĞLU

Üye

Servet TÜZÜN

Üye

Mustafa ŞAHİN

Üye

Oğuz AKDOĞANLI

Üye

İhsan PEKEL

Üye

Ahmet N.SEZER

Üye

Erol CANSEL

Üye

Yavuz NAZAROĞLU

Üye

Haşim KILIÇ

Üye

Yalçın ACARGÜN