ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1999/41

Karar Sayısı : 1999/40

Karar Günü : 11.11.1999

R.G. Tarih-Sayı :R.G.'de yayımlanmamıştır. (Yeniden karar verilmesine yer olmadığına)

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Sarıcakaya Asliye Ceza Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU : 4.1.1961 günlü, 213 sayılı "Vergi Usul Kanunu"nun 4369 sayılı Yasa ile değiştirilen 359. maddesinin (a) bendinin son paragrafında yer alan "...hüküm tarihinde yürürlükte bulunan..." sözcüklerinin, Anayasa'nın 10. ve 38. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptali istemidir.

I- OLAY

Yanıltıcı belge düzenleyen vergi mükellefi hakkında açılan kamu davasında, Mahkeme, Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesinin (a) bendinin Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına vararak iptali için doğrudan başvurmuştur.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 8. maddesi gereğince Ahmet N. SEZER, Samia AKBULUT, Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Mustafa BUMİN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Mustafa YAKUPOĞLU, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve Rüştü SÖNMEZ'in katılmalarıyla 11.11.1999 günü yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

İşin esasına ilişkin rapor, başvuru kararı ve ekleri, Anayasa'ya aykırılığı öne sürülen Yasa kuralı ile aykırılık savına dayanak yapılan Anayasa kuralları, bunların gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkeme, 213 sayılı "Vergi Usul Kanunu"nun 359. maddesinin (a) bendinin son paragrafında yer alan "hüküm tarihinde" sözcüklerinin Anayasa'nın 10. ve 38. maddelerine aykırı olduğunu ileri sürerek iptalini istemiştir. Ancak, Yasa'nın 359. maddesinin (a) bendinin son paragrafında yer alan "hüküm tarihinde" sözcükleri Anayasa Mahkemesi'nin 7.6.1999 günlü, Esas 1999/10, Karar 1999/22 sayılı kararıyla iptal edilmiş olduğundan, kural hakkında yeniden karar verilmesine gerek görülmemiştir.

IV- SONUÇ

4.1.1961 günlü, 213 sayılı "Vergi Usul Kanunu"nun 4369 sayılı Yasa ile değiştirilen 359. maddesinin (a) bendinin son paragrafında yer alan "...hüküm tarihinde..." sözcükleri, 7.6.1999 günlü, E. 1999/10, K. 1999/22 sayılı kararla iptal edildiğinden, İTİRAZ KONUSU KURAL HAKKINDA YENİDEN KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 11.11.1999 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Ahmet Necdet SEZER

Üye

Samia AKBULUT

Üye

Haşim KILIÇ

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Mustafa BUMİN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Mustafa YAKUPOĞLU

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Mahir Can ILICAK

Üye

Rüştü SÖNMEZ