ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Resmi Gazete tarih/sayı: 17.10.1962/11234 

Esas No. : 1962/184

Karar No. : 1962/48

İstemde bulunan : Ermenek Sulh Ceza Mahkemesi

İstemin konusu : Orman Kanununa aykırı hareketten sanık Mustafa Arı hakkında Ermenek Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sırasında mahkeme, söz konusu kanunun; Anayasa'nın lâfzına ve ruhuna aykırı olduğu kanaatına vararak, iptaline karar verilmesini istemiştir.

Anayasa Mahkemesinin, İçtüzüğün 15 inci maddesi uyarınca, 24/9/-1962 günlü toplantısında yapılan ilk incelemede Ermenek Sulh Ceza Mahkemesinin 9/5/1962 tarihli kararı ile ekleri ve rapor okundu. Gereği düşünüldü.

Anayasa'nın geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında Anayasa mahkemesinin görevine başladığının Resmi Gazete'de yayınlanmasından önce kanunların Anayasa'ya aykırılığına dayanarak karar verilmiyeceği yazılıdır. Anayasa Mahkemesinin görevine başladığı 28/8/1962 tarih ve 11192 sayılı resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Mahkeme ise, bu tarihten önce, 9/5/1962 günlü kararı ile Orman Kanununun Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek 22/4/1962 tarih ve 44 sayılı kanunun 27 nci maddesi uyarınca, itiraz yolu ile, Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. Şu hale göre, Anayasa'nın geçici 9 uncu maddesine aykırı olan bu istemin reddi gerekir.

Sonuç : İstemin yukarıda gösterilen sebepten reddine, işbu kararın istemde bulunan mahkemeye tebliğine ve 22/4/1962 tarih ve 44 sayılı kanunun 51 inci maddesi uyarınca Resmî Gazete'de yayınlanmasına 24/4/ 1962 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

       

Başkan

Sunuhi Arsan

Başkanvekili

Tevfik Gerçeker

Üye

Rifat Göksu

Üye

Lütfi Akadlı

       

Üye

İbrahim Senil

Üye

İhsan Keçecioğlu

Üye

Salim Başol

Üye

Celâlettin Kuralmen

       

Üye

Yekta Aytan

Üye

Hakkı Ketenoğlu

Üye

Fazıl Uluocak

(muhalif)

Üye

Ahmet Akar

     

Üye

Muhittin Gürün

Üye

Lütfi Ömerbaş

Üye

Ekrem Tüzemen

 

 

MUHALEFET ŞERHİ

Anayasa'nın geçici 9 uncu maddesi hükmü, mahkemeleri, Anayasa Mahkemesinin görevine başladığının Resmî Gazete ile yayınlanmasından önce, kanunların Anayasa'ya aykırılığı sebebine dayanarak görmekte olduğu dâvanın esası hakkında karar vermekten menetmiştir. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşuna ait 44 sayılı Kanunun yürürlüce girdiği tarihten sonra ve fakat Anayasa Mahkemesinin görevine başladığının ilânından evvel, Mahkemenin bu yolda vâkı müracaatının Anayasa Mahkemesince tetkikine sözü geçen 9 uncu maddenin mâni bulunmadığı oy ve kanaatındayım.

 

Üye

Fazıl Uluocak