ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Resmi Gazete tarih/sayı: 3.10.1962/11222

Esas No. : 962/33

Karar No. : 962/32

Karar tarihi : 6/9/1962

İstemde bulunan : Hasan Şencephanecioğlu (Edip, Ali, Emine, Salih ve Ayşe Şen'in vekilleri sıfatiyle) Köşedayı Sokak No. 3 Üsküdar

Konu : Orman idaresince karşılığı verilmeksizin ellerinden alınan çalılığın geri verdirilmesi veya parasının ödettirilmesi isteminden ibarettir.

Anayasa Mahkemesinin, İçtüzüğün 15 inci maddesi uyarınca 6/9/1962 gününde ilk inceleme için yapılan toplantısında, işin, niteliği bakımından yeni bir incelemeyi gerektirmediği ve dosyada vekâletname bulunmamasının sonuç üzerinde etkisi olmadığı anlaşılmakla, esasının tetkikine karar verilerek 2/8/1962 günlü dilekçe ile rapor okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Anayasa Mahkemesinin Kanunların denetimi ile ilgili görev ve yetkileri, Anayasanın 147 ve 22/4/1962 gün ve 44 sayılı kanunun 20 inci maddelerinde gösterilmiştir. Dilekçe bu maddede belirtilen konulardan hiç birisini kapsamamaktadır. İlgili İdarece parası ödenmeksizin el konulan gayrimenkulun geri verilmesine veya kamulaştırma parasının ödettirilmesine ilişkin dilekçenin sözü geçen 44 sayılı kanunun 42 maddesi uyarınca görev yönünden reddedilmesi gerektir.

Sonuç : Dilekçenin, yukarıda belirtilen sebepten ötürü reddine, karar örneğinin dilekçe sahibine tebliğine ve aynı kanunun 51 inci maddesi uyarınca Resmi Gazete'de yayınlanmasına 6/9/1962 gününde Vekâletname aranması bakımından oy çokluğu ve işin esası yönünden oybirliğiyle karar verildi.

       

Başkan

Sünuhi Arsan

Başkanvekili

Tevfik Gerçeker

Üye

Osman Yeten

Üye

Lütfi Akadlı

       

Üye

Şemsettin Akçoğlu

Üye

İbrahim Senil

Üye

Salim Başol

Üye

Celâlettin Kuralmen

       

Üye

Yekta Aytan

Üye

Hakkı Ketenoğlu

Üye

Ekrem Korkut

Üye

Ahmet Akar

     

Üye

Muhittin Gürün

Üye

Lütfi Ömerbaş

Üye

Ekrem Tüzemen

(muhalif)

 

 

 

MUHALEFET ŞERHİ

Dâva dilekçesini aynı zamanda vekil sıfatiyle imzalayan şahsın davacıların vekili olduğunu gösterir vekâletnameler dosyada yoktur. Şu hale göre ilk önce bu vekâletnamelerin ilgiliden istenilmesi ve işin esasının ondan sonra İncelenerek karara bağlanması gerekir. Davacıların vekili olduğu bilinmiyen bir şahsın dilekçesinin incelenerek esas hakkında karar verilmesi doğru olmaz. Ekseriyetin kararına bu sebeple muhalifim.

 

Üye

Ekrem Tüzemen