ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 2000/20

Karar Sayısı : 2000/6

Karar Günü : 5.4.2000

R.G. Tarih-Sayı :R.G.'de yayımlanmamıştır. (Yeniden karar verilmesine yer olmadığına)

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Denizli 1. Asliye Ceza Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU : 4.1.1961 günlü, 213 sayılı "Vergi Usul Kanunu"nun 4369 sayılı Yasa ile değiştirilen 359. maddesinin (a) bendinin son paragrafında yer alan "... hüküm tarihinde..." sözcüklerinin, Anayasa'nın 38/1. maddesine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I-OLAY

Sanığın vergi kaçakçılığı suçu nedeniyle yapılan yargılaması sırasında Mahkeme, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesinin (a) bendinin son paragrafında yer alan itiraz konusu sözcüklerin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek iptalini istemiştir.

II-İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 8. maddesi uyarınca; Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçın ACARGÜN, Mustafa BUMİN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY ve Tülay TUĞCU'nun katılmalarıyla 5.4.2000 günü yapılan ilk inceleme toplantısında dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

III-ESASIN İNCELENMESİ

Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, iptali istenilen yasa kuralı, Anayasa'ya aykırılık savına dayanak yapılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleriyle öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkeme, 213 sayılı "Vergi Usul Kanunu"nun 4369 sayılı Yasa ile değiştirilen 359. maddesinin (a) bendinin son paragrafında yer alan "... hüküm tarihinde..." sözcüklerinin, Anayasa'nın 38. maddesinin birinci fıkrasına aykırı olduğunu ileri sürerek, iptalini istemiştir. Ancak, 359. maddenin (a) bendinin son paragrafında yer alan "...hüküm tarihinde..." sözcükleri Anayasa Mahkemesi'nin 7.6.1999 günlü, Esas 1999/10, Karar 1999/22 sayılı kararıyla iptal edilmiş olduğundan yeniden karar verilmesine gerek görülmemiştir.

IV-SONUÇ

4.1.1961 günlü, 213 sayılı "Vergi Usul Kanunu"nun 4369 sayılı Yasa ile değiştirilen 359. maddesinin (a) bendinin son paragrafında yer alan "...hüküm tarihinde..." sözcükleri, 7.6.1999 günlü, E.1999/10, K.1999/22 sayılı kararla iptal edildiğinden, İTİRAZ KONUSU KURAL HAKKINDA YENİDEN KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 5.4.2000 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

   

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Samia AKBULUT

Üye

Yalçın ACARGÜN

     

Üye

Mustafa BUMİN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

     

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Mahir Can ILICAK

Üye

Rüştü SÖNMEZ

   

 Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU