ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

 

Esas Sayısı    : 2013/85

Karar Sayısı : 2013/95

Karar Günü : 5.9.2013

R.G. Tarih-Sayı : Tebliğ edildi.

 

 

                  İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Eskişehir 4. Sulh Ceza Mahkemesi

                    

                  İTİRAZIN KONUSU : 26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86. maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendinin Anayasa'nın 10. maddesine aykırı olduğu ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemidir.

 

                  I- OLAY

 

                  Aralarında resmi nikâh olmaksızın aynı evde birlikte yaşadığı müştekiyi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek derecede yaralayan sanık hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86. maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasında, itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu kanaatine varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

                  

                  II- İTİRAZ KONUSU YASA KURALI

                  

                  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun itiraz konusu kuralı da içeren 86. maddesi şöyledir:

                  

                   'Madde 86- (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

                       

                   (2) (Ek fıkra: 31/03/2005 - 5328 S.K./4.mad) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

                       

                   (3) Kasten yaralama suçunun;

                       

                   a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,

                       

                   b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

                  

                   c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

                  

                   d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

                       

                   e) Silâhla,

                       

                   İşlenmesi hâlinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.'

                    

                   III- İLK İNCELEME

                  

                  Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca yapılan ilk inceleme toplantısında, dava dosyası ve ekleri, Başraportör Mustafa ÇAĞATAY tarafından hazırlanan ilk inceleme raporu, itiraz konusu yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralı ile bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

 

                   Anayasa'nın 152. ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 40. maddesine göre, bir davaya bakmakta olan mahkeme, bu davada uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasa'ya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, o hükmün iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmaya yetkilidir. Ancak, bu kurallar uyarınca bir mahkemenin Anayasa Mahkemesine başvurabilmesi için elinde yöntemince açılmış ve mahkemenin görevine giren bir davanın bulunması ve iptali istenen kuralın da o davada uygulanacak olması gerekmektedir. Uygulanacak yasa kuralları, davanın değişik evrelerinde ortaya çıkan sorunların çözümünde veya davayı sonuçlandırmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte bulunan kurallardır.

 

       Başvuru kararında, 5237 sayılı Kanun'un 86. maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendinin iptali istenilmektedir. İptali istenen kuralda, anılan 86. maddenin (2) numaralı fıkrasında düzenlenen kasten yaralama fiilinin üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı işlenmesi durumunda cezanın yarı oranında artırılması ve kovuşturma ile soruşturmanın şikâyete bağlı olmaması öngörülmüştür. Buna göre, söz konusu hükmün uygulanabilmesi için kasten yaralama fiilinin mağdurunun sanığın üstsoyu, altsoyu, eşi veya kardeşi olması gerekmektedir. Oysa, başvuran Mahkemenin baktığı davada, sanıkla müştekinin resmi nikâh bulunmaksızın birlikte yaşamaları nedeniyle kuralda öngörülen biçimde bir yakınlık söz konusu değildir. Dolayısıyla, itiraz konusu kural davada uygulanacak kural niteliğinde değildir.

 

       Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kurala ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddi gerekir.  

 

 

                   IV- SONUÇ

                  

                   26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86. maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendinin, itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu bende ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE, 5.9.2013 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.    

 

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Serruh KALELİ

Başkanvekili

Alparslan ALTAN

 

 

 

 

 

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

 

 

 

 

 

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Burhan ÜSTÜN

 

 

 

 

 

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

 

 

 

 

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Erdal TERCAN

 

 

 

Üye

Muammer TOPAL

Üye

Zühtü ARSLAN