ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

 

Esas Sayısı    : 2016/57 (Siyasi Parti  Mali Denetimi)

Karar Sayısı : 2019/30

Karar Tarihi: 16/10/2019

R.G.Tarih - Sayısı : 6/12/2019-30970

 

I. MALİ DENETİMİN KONUSU 

 

Ezilenlerin Sosyalist Partisinin 2015 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

 

II. İLK İNCELEME

 

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Burhan ÜSTÜN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Serruh KALELİ, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Recep KÖMÜRCÜ, Nuri NECİPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ,  Hasan Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL ve Yusuf Şevki HAKYEMEZ’in katılımlarıyla 31/5/2017 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında;

 

2. Ezilenlerin Sosyalist Partisinin 2015 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

 

- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

 

- Esas incelemenin yapılması için Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri gönderilmesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

 

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

 

III. ESASIN İNCELENMESİ

 

3. Ezilenlerin Sosyalist Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2015 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Raportör Burak FIRAT tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

 

4. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerde Partinin 2015 yılı gelirlerinin 158.715,00 TL, giderlerinin 158.797,65 TL olduğu anlaşılmaktadır.

 

5. Partinin 2015 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu; bu hâliyle 2015 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

A. Gelirlerin İncelenmesi

 

1. Genel Merkez Gelirleri

 

6. Partinin Genel Merkez gelirleri toplamı 15.500,00 TL olup bunun tamamı bağışlardan oluşmaktadır.

 

7. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

 

2. İl Örgütleri Gelirleri

 

8. Partinin 2015 yılında il örgütlerine ilişkin gelirleri 143.215,00 TL olup bunun 1.060,00 TL’si üye giriş aidatından, 65.910,00 TL’si üye yıllık aidatından, 3.020,00 TL’si yardımlardan, 66.600,00 TL’si bağışlardan, 1.625,00 TL’si faaliyet gelirlerinden, 1.300,00 TL’si yayın gelirlerinden ve 3.700,00 TL’si diğer gelirlerden oluşmaktadır.

 

9. Parti il örgütlerinin 2015 yılı kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

 

B. Giderlerin İncelenmesi

 

1. Genel Merkez Giderleri

 

10. Partinin Genel Merkez giderleri toplamı 16.738,85 TL olup bunun 1.386,75 TL’si haberleşme giderlerinden, 10.032,00 TL’si kira giderlerinden, 3.683,39 TL’si ısınma, aydınlatma ve temizlik giderlerinden, 1.636,71 TL’si vergi, sigorta, noter giderlerinden oluşmaktadır.

 

11. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

 

2. İl Örgütleri Giderleri

 

12. Partinin 2015 yılında il örgütlerine ilişkin giderler toplamı 142.058,80 TL olup bunun 2.223,10 TL’si temsil ağırlama giderlerinden, 2.000,00 TL’si teşkilata yardım giderlerinden, 645,17 TL’si toplantı giderlerinden, 4.278,80 TL’si kırtasiye giderlerinden, 20.560,08 TL’si ısınma, aydınlatma ve temizlik giderlerinden, 6.544,39 TL’si haberleşme giderlerinden, 102.885,00 TL’si kira giderlerinden, 1.787,26 TL’si taşıma giderlerinden, 200,00 TL’si bayrak, rozet ve afiş giderlerinden, 350,00 TL’si bakım onarım giderlerinden ve 585,00 TL’si çeşitli genel giderlerden oluşmaktadır.

 

13. Parti il örgütlerinin 2015 yılı kesin hesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

 

C. Parti Mallarının İncelenmesi

 

14. Partinin 2015 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede herhangi bir taşınır, taşınmaz mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

 

IV. SONUÇ

 

Ezilenlerin Sosyalist Partisinin 2015 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

 

Partinin 2015 yılı kesin hesabında gösterilen 158.715,00 TL gelir ve 158.797,65 TL giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna 16/10/2019 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Başkan

Zühtü ARSLAN

Başkanvekili

Engin YILDIRIM

Başkanvekili

Hasan Tahsin GÖKCAN

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Burhan ÜSTÜN

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Muammer TOPAL

 

 

 

 

 

 

 

Üye

M. Emin KUZ

Üye

Kadir ÖZKAYA

Üye

Rıdvan GÜLEÇ

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Recai AKYEL

Üye

Yusuf Şevki HAKYEMEZ

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Yıldız SEFERİNOĞLU

Üye

Selahaddin MENTEŞ