ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

 

Esas Sayısı     

 :

  2016/64 (Siyasi Parti Mali Denetimi)

Karar Sayısı  

 :

  2018/106

Karar Tarihi

 :

  8/11/2018

R.G. Tarih – Sayı

 :

  20/12/2018 - 30631

 

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

 

Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi 2015 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

 

II. İLK İNCELEME

 

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Burhan ÜSTÜN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Serruh KALELİ, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Recep KÖMÜRCÜ, Nuri NECİPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ, Hasan Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ, Recai AKYEL ve Yusuf Şevki HAKYEMEZ’in katılımlarıyla 31/5/2017 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında;

 

2. Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisinin 2015 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

 

- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

 

- Esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün süre verilmesine,

 

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

 

III. ESASIN İNCELENMESİ

 

3. Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2015 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanıp Raportör Sadettin CEYHAN tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

 

4. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerde Partinin 2015 yılı gelirler toplamının 77.100,00 TL, giderler toplamının 76.966,91 TL olduğu anlaşılmaktadır.

 

5. Partinin 2015 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu; bu hâliyle 2015 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

A. Gelirlerin İncelenmesi

 

1.    Genel Merkez Gelirleri

 

6. Partinin Genel Merkez gelirleri toplamı 9.600,00 TL olup bunun 3.000,00 TL’si aidat gelirlerinden, 6.600,00 TL’si bağış gelirlerinden oluşmaktadır.

 

7. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

 

2.  İl Örgütleri Gelirleri

             

8. Parti il örgütlerinin gelirleri toplamı 67.500,00 TL olup bunun tamamı bağış gelirlerinden oluşmaktadır.

 

9. İl örgütlerinin 2015 yılı kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

B. Giderlerin İncelenmesi

 

1.    Genel Merkez Giderleri

 

10. Partinin Genel Merkez giderleri toplamı 9.823,96 TL olup bunun 15,75 TL’si kırtasiye, büro ve kargo giderlerinden, 369,25 TL’si haberleşme giderlerinden, 7.500,00 TL’si kira giderlerinden, 1.938,96 TL’si ısınma, aydınlatma ve temizlik giderlerinden oluşmaktadır.

 

11. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

 

2. İl Örgütleri Giderleri

 

12. Parti il örgütlerinin giderleri 67.142,95 TL olup bunun 11.890,68 TL’si personel giderlerinden, 1.149,54 TL’si temsil ve ağırlama giderlerinden, 150,45 TL’si kırtasiye ve büro giderlerinden, 629,90 TL’si haberleşme giderlerinden, 41.760,00 TL’si kira giderlerinden, 3.483,28 TL’si ısınma, aydınlatma ve temizlik giderlerinden, 8.079,10 TL’si vergi, sigorta ve noter giderlerinden oluşmaktadır.

 

13. İl örgütlerinin 2015 yılı kesin hesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

C. Parti Mallarının İncelenmesi

 

14. Partinin 2015 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede herhangi bir taşınır, taşınmaz mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

 

 

 

IV. SONUÇ

 

Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisinin 2015 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

 

Partinin 2015 yılı kesin hesabında gösterilen 77.100,00 TL gelir ve 76.966,91 TL giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna 8/11/2018 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

  Başkan

Zühtü ARSLAN

Başkanvekili

Burhan ÜSTÜN

Başkanvekili

Engin YILDIRIM

 

 

 

 

 

 

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Serruh KALELİ

Üye

 Recep KÖMÜRCÜ

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Muammer TOPAL

Üye

M. Emin KUZ

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Hasan Tahsin GÖKCAN

Üye

Kadir ÖZKAYA

Üye

Rıdvan GÜLEÇ

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Recai AKYEL

Üye

Yusuf Şevki HAKYEMEZ