ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

 

Esas Sayısı    : 2015/55 (Siyasi Parti Mali Denetimi)

Karar Sayısı : 2019/13

Karar Tarihi: 16/10/2019

R.G.Tarih - Sayısı : 6/12/2019-30970

 

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

 

Milliyetçi Hareket Partisinin 2014 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

 

II. İLK İNCELEME

 

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Serdar ÖZGÜLDÜR, Serruh KALELİ, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Alparslan ALTAN, Celal Mümtaz AKINCI, Erdal TERCAN, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ, Hasan Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKAYA ve Rıdvan GÜLEÇ’in katılımlarıyla 26/5/2016 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında;

 

2. Milliyetçi Hareket Partisinin 2014 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

 

-  Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

 

- Esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün süre verilmesine,

 

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

 

III. ESASIN İNCELENMESİ

 

3. Milliyetçi Hareket Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2014 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanıp Raportör Burak FIRAT tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

 

4. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerde Partinin 2014 yılı gelirlerinin 64.120.608,98 TL, giderler toplamının 62.213.737,58 TL olduğu anlaşılmaktadır.

 

5. Partinin 2014 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu; bu hâliyle 2014 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

A. Gelirlerin İncelenmesi

 

1. Genel Merkez Gelirleri

 

6. Partinin Genel Merkez gelirleri toplamı 48.037.425,89 TL olup bunun 1.266.664,98 TL’si faiz ve nemalandırma gelirlerinden, 46.233.934,00 TL’si devlet yardımlarından, 420.407,00 TL’si demirbaş satış gelirlerinden, 24.480,00 TL’si milletvekili aidat gelirlerinden, 60.604,32 TL’si önceki yıldan devreden alacak taahhütlerinin tahsilinden ve 31.335,59 TL’si diğer gelirlerden oluşmaktadır.

 

7. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

 

2. İl Örgütleri Gelirleri

 

8. Partinin 2014 yılında il örgütlerine ilişkin gelirleri toplamı 16.083.183,09 TL olup bunun 216.193,00 TL’si üye giriş aidatından, 1.331.962,96 TL’si üye yıllık aidatından, 8.243.077,00 TL’si bağışlardan, 6.233.500,00 TL’si Genel Merkez yardımlarından, 3.290,13 TL’si faiz ve nemalandırma gelirlerinden, 54.900,00 TL’si milletvekili aday aidatı gelirlerinden ve 260,00 TL’si diğer gelirlerden oluşmaktadır.

 

9. Parti il örgütlerinin 2014 yılı kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

B. Giderlerin İncelenmesi

 

1. Genel Merkez Giderleri

 

10. Partinin Genel Merkez giderleri toplamı 46.279.025,14 TL olup bunun 5.492.088,24 TL’si personel giderlerinden, 213.337,03 TL’si temsil ve ağırlama giderlerinden, 645.311,47 TL’si kırtasiye ve büro giderlerinden, 1.204.898,87 TL’si haberleşme giderlerinden, 1.115.352,20 TL’si taşıma giderlerinden, 567.121,90 TL’si seyahat giderlerinden, 177.312,50 TL’si kira giderlerinden, 1.304.521,69 TL’si bakım onarım giderlerinden, 742.235,54 TL’si ısınma aydınlatma ve temizlik giderlerinden, 368.147,50 TL’si vergi, sigorta, noter giderlerinden, 3.074.699,63 TL’si demirbaş giderlerinden, 6.233.500,00 TL’si teşkilata yardım giderlerinden, 124.172,51 TL’si araştırma, geliştirme ve eğitim giderlerinden, 341.377,19 TL’si toplantı giderlerinden, 24.302.758,06 TL’si seçim giderlerinden ve 372.190,81 TL’si diğer giderlerden oluşmaktadır.

 

11. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

 

2. İl Örgütleri Giderleri

                    

12. Partinin 2014 yılında il örgütlerine ilişkin giderler toplamı 15.934.712,44 TL olup bunun 146.846,24 TL’si personel giderlerinden, 1.282.307,33 TL'si temsil ve ağırlama giderlerinden, 471.086,94 TL’si kırtasiye ve büro giderlerinden, 856.992,31 TL'si haberleşme giderlerinden, 249.351,75 TL’si taşıma giderlerinden, 197.448,70 TL’si seyahat giderlerinden, 2.852.523,74 TL’si kira giderlerinden, 353.774,75 TL’si bakım ve onarım giderlerinden, 1.042.476,97 TL’si ısınma, aydınlatma ve temizlik giderlerinden, 137.304,45 TL’si vergi, sigorta ve noter giderlerinden, 235.871,46 TL’si demirbaş giderlerinden, 1.371.722,98 TL’si teşkilata yardım giderlerinden, 363.036,54 TL’si bayrak, rozet ve afiş giderlerinden, 23.544,25 TL’si araştırma geliştirme ve eğitim giderlerinden, 303.145,13 TL’si toplantı giderlerinden, 3.910.653,17 TL’si seçim giderlerinden ve 2.136.625,73 TL'si diğer giderlerden oluşmaktadır.

 

13. Parti il örgütlerinin 2014 yılı kesin hesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

C. Parti Mallarının İncelenmesi

 

14. Partinin 2014 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede 225.000,00 TL tutarında taşınmaz mal ve 3.085.456,09 TL tutarındaki taşınır mal, menkul kıymet ve telif hakkı ediniminin olduğu anlaşılmıştır.

 

15. Yapılan incelemede Partinin 2014 yılı içinde edindiği 225.000,00 TL tutarında taşınmaz mal ile 3.085.456,09 TL tutarındaki taşınır mal, menkul kıymet ve telif hakkı ediniminin 2820 sayılı Kanun'a uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

IV. SONUÇ

 

Milliyetçi Hareket Partisinin 2014 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

 

Partinin 2014 yılı kesin hesabında gösterilen 64.120.608,98 TL gelir, 62.213.737,58  TL gider toplamının ve ayrıca yıl içinde edinilen 3.310.456,09 TL tutarındaki taşınmaz mal ve taşınır mal, menkul kıymet ve telif hakkının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna 16/10/2019 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Başkan

Zühtü ARSLAN

Başkanvekili

Engin YILDIRIM

Başkanvekili

Hasan Tahsin GÖKCAN

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Burhan ÜSTÜN

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Muammer TOPAL

 

 

 

 

 

 

 

Üye

M. Emin KUZ

Üye

Kadir ÖZKAYA

Üye

Rıdvan GÜLEÇ

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Recai AKYEL

Üye

Yusuf Şevki HAKYEMEZ

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Yıldız SEFERİNOĞLU

Üye

Selahaddin MENTEŞ