Başvuru kararının tam metni için tıklayınız.

 

 

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

                           

Esas Sayısı      

 :

  2017/131

Karar Sayısı   

 :

  2017/109

Karar Tarihi 

 :

  14.6.2017

R.G.Tarih-Sayısı  

 :

  Tebliğ edildi.

 

                   İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Kırklareli İnfaz Hâkimliği

 

İTİRAZIN KONUSU: 13.12.2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 48. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (g) bendinin, Anayasa’nın 2., 19. ve 38. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

 

OLAY: Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası ile cezalandırılmasına karar verilen hükümlünün, disiplin cezasının kesinleşme tarihi ile infaz edildiği tarih arasında geçen sürenin disiplin cezasının kaldırılması süresinden düşülmesi talebiyle yaptığı başvuruda, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

 

I- İPTALİ İSTENİLEN KANUN HÜKMÜ

 

Kanun’un 48. maddesinin itiraz konusu kuralın da yer aldığı (4) numaralı fıkrası şöyledir:

 

“(4) İnfaz edildiği tarihten itibaren disiplin cezasının kaldırılmasında ve iyi hâlin kazanılmasında aşağıda belirtilen süreler esas alınır;

 

a) Kınama cezası onbeş gün,

 

b) Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası bir ay,

 

c) Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma cezası üç ay,

 

d) Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama cezası üç ay,

 

e) Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası üç ay,

 

f) Hücreye koyma cezası 44 üncü maddenin ikinci fıkrasındaki hâllerde altı ay, üçüncü fıkrasındaki hâllerde bir yıl,

 

g) Hücre cezasına karşılık ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası, (f) bendinde belirtilen süre,

 

Sonunda disiplin cezası almamak ve iyi hâlli olmak koşuluyla (a) ve (b) bentlerinde belirtilen cezalar kurum en üst amiri tarafından, diğer bentlerde belirtilen cezalar,  kurumun en üst amirinin önerisi ve disiplin kurulu kararıyla kaldırılır.

 

II- İLK İNCELEME

 

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca yapılan ilk inceleme toplantısında, başvuru kararı ve ekleri, Raportör Berrak YILMAZ tarafından hazırlanan ilk inceleme raporu ve itiraz konusu kanun hükmü okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

 

 2. Anayasa’nın 152. ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddelerine göre, bir davaya bakmakta olan mahkeme, bu davada uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasa’ya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, o hükmün iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmaya yetkilidir. Ancak, bu kurallar uyarınca bir mahkemenin Anayasa Mahkemesine başvurabilmesi için elinde yöntemince açılmış ve mahkemenin görevine giren bir davanın bulunması ve iptali istenen kuralın da o davada uygulanacak olması gerekmektedir. Uygulanacak yasa kuralları, davanın değişik evrelerinde ortaya çıkan sorunların çözümünde veya davayı sonuçlandırmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte bulunan kurallardır.

 

3. Başvuru kararında, 5275 sayılı Kanun’un, 48. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (g) bendinin iptali talep edilmektedir. İtiraz konusu kuralda, hücre cezasına karşılık ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezasında, (f) bendinde belirtilen sürenin geçerli olacağı belirtilmektedir. Fıkranın (f) bendinde ise hücreye koyma cezası için 44. maddenin ikinci fıkrasındaki hâllerde altı ay, üçüncü fıkrasındaki hâllerde bir yıllık süre öngörülmüştür.

    

4. Bakılmakta olan dava, hükümlünün disiplin cezasının kesinleşme tarihi ile infaz edildiği tarih arasında geçen sürenin disiplin cezasının kaldırılması süresinden düşülmesi talebine ilişkindir. İtiraz konusu kural ise disiplin cezasının kaldırılmasında ve iyi hâlin kazanılmasında geçmesi gereken süreyi belirlemektedir. Düzenlemede geçmesi gereken sürenin başlayacağı tarih hakkında bir hüküm bulunmamaktadır. Söz konusu davada ise itiraz konusu kuralda düzenlenen sürelerin uzunluğuna ilişkin bir itirazda bulunulmadığı gibi hükümlünün dava konusu olayda talep ettiği husus itiraz konusu kuralda düzenlenen süreler nedeniyle ortaya çıkan bir sonuç değildir. Hükümlünün dava konusu olayda talep ettiği disiplin cezasının kesinleşme tarihi ile infaz edildiği tarih arasında geçen sürenin disiplin cezasının kaldırılması için öngörülen süreden düşülememesinin nedeni itiraz konusu kuralda öngörülen süreler olmayıp, aynı maddede yer alan hüküm gereğince söz konusu sürelerin disiplin kararının infaz edildiği tarihten itibaren başlamasıdır. Bu bağlamda, itiraz konusu kuralın bakılmakta olan davada uyuşmazlığı olumlu ya da olumsuz yönde sona erdirecek bir kural olduğu söylenemez. Dolayısıyla itiraz konusu kural, başvuruda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanacak kural değildir.

 

5. Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kurala ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddi gerekir.  

 

                   III- HÜKÜM

 

       13.12.2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 48. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (g) bendinin, itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu bende ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE, 14.6.2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Zühtü ARSLAN

Başkanvekili

Burhan ÜSTÜN

Başkanvekili

Engin YILDIRIM

 

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Serruh KALELİ

Üye

 Osman Alifeyyaz PAKSÜT

 

 

 

 

 

 

 

 

Üye

 Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Muammer TOPAL

Üye

M. Emin KUZ

Üye

Hasan Tahsin GÖKCAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Kadir ÖZKAYA

Üye

Rıdvan GÜLEÇ

 

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Recai AKYEL

Üye

Yusuf Şevki HAKYEMEZ