ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Resmi Gazete tarih/sayı: 3.10.1962/11222 

Esas No. : 1962/18

Karar No. : 1962/ 7

Karar tarihi : 5/9/1962

İstemde bulunan : Hüsamettin Oluç, Çimento Sanayii Müessesesi inşaat Bakım Şefi.

İstemin Konusu : Emekliliğe tabi Sümerbank inşaat Müdürlüğünde geçen 11 senelik hizmet süresinin borçlandırma yoluyla emekliliğine esas olan süreye katılması isteğinden ibarettir.

Anayasa Mahkemesinin, içtüzüğün 15 inci maddesi uyarınca 5/9/1962 gününde ilk inceleme için yapılan toplantısında işin niteliği bakımından esasının tetkikine oybirliği ile karar verildikten sonra 21/6/1962 günü dilekçe ve rapor okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Anayasa Mahkemesinin, Kanunların denetimi ile ilgili görev ve yetkileri Anayasanın 147 nci ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkındaki 22/4/1962 gün ve 44 sayılı kanunun 20 nci maddesinde gösterilmiştir. Dilekçe bu maddelerde belirtilen konulardan hiçbirisini kapsamamaktadır. Bu bakımdan dilekçenin adı geçen 44 sayılı kanunun 42 nci maddesi uyarınca görev yönünden reddedilmesi gerektir.

Sonuç : Dilekçenin yukarıda belirtilen sebebten ötürü reddine, işbu kararın istemde bulunana tebliğine ve aynı kanunun 51 inci maddesi uyarınca Resmi Gazete'de yayınlanmasına 5/9/1962 gününde oybirliğiyle karar verildi.

       

Başkan

Sünuhi Arsan

Başkanvekili

Tevfik Gerçeker

Üye

Osman Yeten

Üye

Lütfi Akadlı

       

Üye

Şemsettin Akçoğlu

Üye

İbrahil Senil

Üye

İhsan Keçecioğlu

Üye

Salim Başol

       

Üye

Celâlettin Kuralmen

Üye

Yekta Aytan

Üye

Hakkı Ketenoğlu

Üye

Ahmet Akar

     

Üye

Muhittin Gürün

Üye

Lütfi Ömerbaş

Üye

Ekrem Tüzemen