ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Resmi Gazete tarih/sayı: 3.10.1962/11222

Esas No. : 1962/29

Karar No. : 1962/28

Karar tarihi : 6/9/1962

İstemde bulunan : Dâva vekili Mustafa Seçilmiş (Ereğli - Konya)

İstemin konusu : istemde bulunan, Avukatlık Kanununun 1938 yılında yürürlüğe girmesi üzerine, avukat adedinin beşten aşağı olduğu Aksaray'da dâva vekilliği yapmasının Adalet Bakanlığınca kabul edildiğini, bu kere Anayasa'dan beş avukatın itiraz sonunda isteminin Adalet Bakanlığı tarafından reddedildiğini, halbuki Ereğli'de, adı geçen kanunun yürürlüğe girdiği tarihte avukat adedinin bir ve dâva vekili adedinin dört olduğunun Bakanlığın red kararının T. B. M. Meclisinin 1318 sayılı tefsir kararı ile dilekçe komisyonunun 2963 sayılı kararına aykırı olduğunu, Müsteşar Nafiz Yamanoğlu ve Hukuk İşleri Müdürü hakkında Adelet Bakanlığına yaptığı şikâyetin bir heyetçe incelenmesi gerekirken, Nafiz Yamanoğlu'nun kendisi inceleyerek karar verdiğini, Anayasa'nın bu gibi hareketleri önleyerek hakkın ve adeletin yerine getirilmesini kabul ve vazife olarak Anayasa Mahkemesine tevdi eylediğini beyanla, hakkının tanınmasını ve Adalet Bakanı Yörükoğlu ile Müsteşar Nafiz Yamanoğlu, Hukuk İşleri Genel Müdürü, yetkili imza sahipleri, Ereğli Asliye Ceza Hâkimi Ahmet Akan ve C. Savcısı Kemal hakkıda ceza koğuşturması yapılmasını istemiştir.

Anayasa Mahkemesinin, İçtüzüğünün 15 inci maddesi uyarınca 6/9/1962 günlü toplantısında ilk incelemesi yapılan işin niteliği bakımından esasının tetkikine karar verildikten sonra 3/8/1962 tarihli dilekçe ve rapor ve dosyadaki kâğıtlar birer birer okundu ve gereği düşünüldü :

Anayasa Mahkemesinin, kanunların denetimi ile ilgili görev ve yetkileri, Anayasa'nın 147 nci ve 22/4/1962 gün ve 44 sayılı kanunun 20 nci maddelerinde gösterilmiş olup bu konulara ilişkin olmadığından birinci istemin sözü geçen 44 sayılı kanunun 42 nci maddesi uyarınca görev yönünden ve usulüne göre açılmış bir âmme dâvası bulunmadığı anlaşıldığından ikinci istemin de bu sebepten reddi gerektir.

Sonuç : Gösterilen sebeplerden ötürü, T. B. M. Meclisi Dilekçe komisyonu kararına aykırı olarak Adalet Bakanlığınca yapıldığı iddia olunan işlemin ıslâhına ilişkin istem yönünden oybirliğiyle ve Bakan ve arkadaşları hakkında ceza koğuşturması yapılması istemi yönünden oyçokluğuyla dilekçenin reddine, işbu kararın dilekçe sahibine tebliğine, aynı kanunun 51 nci maddesi uyarınca Resmî Gazete'de yayınlanmasına 6/9/1962 gününde karar verildi.

       

Başkan

Sünuhi Arsan

Başkanvekili

Tevfik Gerçeker

Üye

Osman Yeten

Üye

Lütfi Akadlı

       

Üye

Şemsettin Akçoğlu

Üye

İbrahim Senil

Üye

Salim Başol

Üye

Celâlettin Kuralmen

(muhalif)

       

Üye

Yekta Aytan

Üye

Hakkı Ketenoğlu

(muhalif)

Üye

Ekrem Korkut

Üye

Ahmet Akar

Üye

Muhittin Gürün

Üye

Lütfi Ömerbaş

Üye

Ekrem Tüzemen

 

 

MUHALEFET ŞERHİ

Bakan ve arkadaşlarının görevlerinden dolayı takibat icrası talebine ait şikayet, ilgili mercilerce dâva açılmadıkça Mahkememizce tetkik edilemiyeceğinden ve usuliyle dâva açılması halinde Bakana hasren Anayasa Mahkemesi görevli olduğu için 1962/44 sayılı kanunun 42 nci maddesi gereğince görevden reddi kabil olmadığından ve mercide hata ise dilekçenin reddine sebep olamıyacağından dilekçenin bir suretinin yetkili merciye tevdi reyindeyiz.

   

Üye

Celâlettin Kurâlmen

Üye

Hakkı Ketenoğlu