ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1995/51

Karar Sayısı: 1995/54

Karar Günü : 5.10.1995

R.G. Tarih-Sayı :R.G.'de yayımlanmamıştır. (İade)

İLK İNCELEME KARARI

Bir davaya bakmakta olan Mahkemenin, uygulanacak bir yasa ya da kanun hükmünde kararnamenin kurallarının Anayasa'ya aykırı olduğuna ilişkin taraflardan birinin savının ciddi olduğu kanısına varması durumunda, tarafların bu konudaki sav ve savunmalarıyla kendisini bu kanıya götüren görüşünü açıklayan kararı yanında dosya içeriğinde konu ile ilgili belgelerin onanlı örneklerini Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na göndermesi, Anayasa'nın 152. maddesinin ve 2949 sayılı Yasa'nın 28. maddesinin birinci fıkraları gereğidir.

İtiraz yoluna başvuran Mahkeme, dosya içeriğindeki ilgili belgelerin onanlı örnekleri yerine onansız fotokopilerini göndermiştir.

Belirtilen bu eksiklik nedeniyle İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE,

5.10.1995 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

     

Başkan

Yekta Güngör ÖZDEN

Başkanvekili

Güven DİNÇER

Üye

Yılmaz ALİEFENDİOĞLU

     

Üye

İhsan PEKEL

Üye

Selçuk TÜZÜN

Üye

Ahmet N.SEZER

     

Üye

Haşim KILIÇ

Üye

Mustafa BUMİN

Üye

Sacit ADALI

   

Üye

Ali HÜNER

Üye

Lütfi F.TUNCEL