ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 2001/464

Karar Sayısı : 2001/358

Karar Günü :10.12.2001

R.G. Tarih-Sayı :02.04.2002'de tebliğ edildi.

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Adana 1 nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU : 25.3.1988 günlü, 3419 sayılı "Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun"un 4450 sayılı Yasa'yla yeniden düzenlenen 1. maddesinin son cümlesinde yer alan "...bizzat silah kullanarak güvenlik güçleri mensuplarından birini veya diğer bir kimseyi öldürmek veya yaralamaktan suçlu bulunanlar, bu madde hükümlerinden yararlanamazlar." hükmünün, Anayasa'nın 2., 10., 11 ve 17. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 8. maddesi uyarınca yapılan ilk inceleme toplantısında, dava dosyası ve ekleri, ilk inceleme raporu, itiraz konusu yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Anayasa'nın 152. ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 28. maddelerine göre, mahkemeler, bakmakta oldukları davalarda uygulayacakları kanun ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa'ya aykırı görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık savının ciddî olduğu kanısına varırlarsa o hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaya yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarınca bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilmesi için, elinde yöntemince açılmış ve görevine giren bir davanın bulunması ve iptali istenen kuralların da o davada uygulanacak olması gerekmektedir. Uygulanacak yasa kuralları davanın değişik aşamalarında ortaya çıkan sorunların çözümünde veya davayı sonuçlandırmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikteki kurallardır.

İtiraz yoluna başvuran Mahkeme, 3419 sayılı Yasa'nın 4450 sayılı Yasa'yla yeniden düzenlenen 1. maddesinin son fıkrasında yer alan "...bizzat silah kullanarak güvenlik güçleri mensuplarından birini veya diğer bir kimseyi öldürmek veya yaralamaktan suçlu bulunanlar, bu madde hükümlerinden yararlanamazlar." hükmünün, Anayasa'ya aykırı olduğu kanısıyla iptali için başvurmuştur.

3419 sayılı Yasa'nın 4450 sayılı Yasa ile yeniden düzenlenen 1. maddesi, yasanın yayımlanarak yürürlüğe girdiği 29.8.1999 tarihinden sonraki, 4450 sayılı Yasa'nın aynı konuya ilişkin Geçici 1. maddesi ise, Yasa'nın yürürlüğe girdiği tarihten önceki durumları düzenlemektedir.

Hükümlü Erhan Gül'ün mahkumiyet kararı 7.10.1997 tarihinde verilmiş olup Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından da 17.6.1999 tarihinde onanarak kesinleştiğinden, Erhan Gül'ün istemi 4450 sayılı Yasa'nın Geçici 1. madde çerçevesinde çözümlenecektir. Olayda 3419 sayılı Yasa'nın 1. maddesi uygulanacak kural niteliğinde değildir.

Anayasa'nın 152. ve 2949 sayılı Yasa'nın 28. maddeleri uyarınca başvurunun Mahkeme'nin yetkisizliği nedeniyle reddi gerekir.

II- SONUÇ

25.3.1988 günlü, 3419 sayılı "Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun"un 4450 sayılı Yasa ile değiştirilen 1. maddesinin son fıkrasında yer alan "... bizzat silah kullanarak güvenlik güçleri mensuplarından birini veya diğer bir kimseyi öldürmek veya yaralamaktan suçlu bulunanlar, bu madde hükümlerinden yararlanamazlar." kuralı, itiraz başvurusunda bulunan Mahkeme'nin davada uygulayacağı kural olmadığından, buna ilişkin başvurunun, Mahkeme'nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE, 10.12.2001 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Mustafa BUMİN

Üye

Samia AKBULUT

Üye

Yalçın ACARGÜN

 

 

 

 

 

 

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

 

 

 

 

 

 

Üye

Rüştü SÖNMEZ

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

 

 

 

 

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Enis TUNGA