ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1997/67

Karar Sayısı : 1998/80

Karar Günü : 15.12.1998

R.G. Tarih-Sayı :R.G.'de yayımlanmamıştır. (Yeniden karar verilmesine yer olmadığına)

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Karşıyaka 4. Asliye Hukuk Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU : 4.12.1984 günlü, 3095 sayılı "Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun"un 1. ve 2. maddelerinin, Anayasa'nın 10., 35. ve 46. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- OLAY

Kamulaştırma bedelinin artırılması için açılan davada, davacının 3095 sayılı Yasa'nın 1. ve 2. maddelerinin Anayasa'ya aykırılığı savını ciddi bulan Mahkeme, kuralların iptali için başvurmuştur.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 8. maddesi gereğince Yekta Güngör ÖZDEN, Güven DİNÇER, Selçuk TÜZÜN, Ahmet N. SEZER, Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Mustafa BUMİN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F. TUNCEL ve Fulya KANTARCIOĞLU'nun katılmalarıyla 9.12.1997 günü yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, iptali istenilen yasa kuralları, Anayasa'ya aykırılık savına dayanak yapılan Anayasa kurallarıyla bunlarla ilgili gerekçeler ve dosyada bulunan tüm belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkeme, 3095 sayılı "Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun"un 1. ve 2. maddelerinin, Anayasa'nın 10., 35. ve 46. maddelerine aykırı olduğunu ileri sürerek, iptalini istemiştir. Ancak, 3095 sayılı "Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun"un 1. ve 2. maddeleri Anayasa Mahkemesi'nin 15.12.1998 günlü, Esas 1997/34, Karar 1998/79 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Bu durumda, kurallar hakkında yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

IV- SONUÇ

4.12. 1984 günlü, 3095 sayılı "Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun"un 1. ve 2. maddeleri, 15.12.1998 günlü, E. 1997/34, K. 1998/79 sayılı kararla iptal edildiğinden, İTİRAZ KONUSU KURALLAR HAKKINDA YENİDEN KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 15.12.1998 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Ahmet Necdet SEZER

Üye

Samia AKBULUT

Üye

Haşim KILIÇ

 

 

 

 

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Mustafa BUMİN

Üye

Sacit ADALI

 

 

 

 

Üye

Ali HÜNER

Üye

Lütfi F. TUNCEL

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

 

 

Üye

Mahir Can ILICAK

Üye

Rüştü SÖNMEZ