ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Resmi Gazete tarih/sayı: 26.10.1962/11242

Esas No. : 1962/204

Karar No. : 1962/ 59

Karar tarihi : 5/10/1962

İstemde bulunan : Nuri Beşer, Ankara Merkez Cezaevinde Zonguldak eski Milletvekili

İstemin konusu listemde bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının 80 inci maddesinde, Büyük Millet Meclisi Üyeliğinin düşmesi İçin kendi meclislerince bu konuda karar verilmesi gerekmekte iken kendisi hakkında bu yolda bir karar verilmeyerek kesinleşmiş olan mahkûmiyetinin Millet Meclisi Başkanlık Divanınca 21/9/1962 gününde Millet Meclisi Genel Kurulunun ıttılama arzolunmakla iktifa edilmek suretiyle Meclis Üyeliği sıfatının kaldırıldığını, Millet Meclisine başvurması üzerine Meclis Başkanının imzasını taşıyan bir yazı ile, 80 inci madde gereğince üyeliğin düşmesi kararının münhasıran maddenin son fıkrasındaki (Meclis çalışmalarına izinsiz veya mazeretsiz ve aralıksız olarak bir ay katılmama) halinde alınması gerekli olup maddenin diğer fıkralarında yazılı hallerde Meclisten karar alınması için kanunî mesağ bulunmadığının bildirildiğini beyanla 80 inci maddenin sarahati karşısında maddede yazılı bütün hallerde karar alınması zarurî bulunduğundan bu madde muvacehesinde (Meclis Genel Kurulunun 21/9/1962 tarihli oturumunda hakkında tevessül olunan muamelenin iptalini) istemektedir.

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkındaki 22/4/1962 tarihli ve 44 sayılı kanunun 33 üncü maddesi gereğince istem incelenerek gereği düşünüldü :

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 81 inci maddesinde ve 44 sayılı kanunun 20 nci maddesinin 6 ncı fıkrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğinin düştüğüne kendi meclisince karar verilmesi halinde idilinin bu kararın iptali isteminde bulunabileceği yazılı olup gerek dilekçenin iddiasında, gerekse yapılan incelemeden adı geçenin Millet Meclisi Üyeliği sıfatının düşmesi hakkında Millet Meclisince herhangi bir karar verilmemiş olduğu anlaşılmış ve esasen dilekçenin istemi de böyle bir kararın iptaline mâtuf olmayıp, Millet Meclisinin 21/9/1962 tarihli oturumunda, hakkındaki mahkûmiyet ilâmının kesinleştiğine dair olan Başbakanlık tezkeresinin Millet Meclisinin ıttılama arzedilmiş olması işleminin iptali talebinden ibaret bulunmuştur.

İstem, bu haliyle Anayasa Mahkemesinin görevi dışında bir konuya taallûk etmektedir.

Sonuç : Yukarıda belirtilen sebepten ötürü istemin reddine, işbu karârın istemde bulunana tebliğine ve 44 sayılı kanunun 51 inci maddesi uyarınca Resmî Gazete'de yayınlanmasına 5/10/1962 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

       

Başkanvekili

Tevfik Gerçeker

Üye

Osman Yeten

Üye

Rifat Göksu

Üye

Lütfi Akadlı

       

Üye

Şemsettin Akçoğlu

Üye

İbrahim Senil

Üye

İhsan Keçecioğlu

Üye

Salim Başol

       

Üye

Celâlettin Kuralmen

Üye

Yekta Aytan

Üye

Hakkı Ketenoğlu

Üye

Ahmet Akar

     

Üye

Muhittin Gürün

Üye

Lütfi Ömerbaş

Üye

Ekrem Tüzemen