Başvuru kararının tam metni için tıklayınız.

 

 

  

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı    : 2020/26

Karar Sayısı : 2020/16

Karar Tarihi : 6/5/2020

R.G. Tarih – Sayı: Tebliğ edildi.

 

 

    

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdare Dava Dairesi

    

İTİRAZIN KONUSU: 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesinin birinci fıkrasına 1/2/2018 tarihli ve 7072 sayılı Kanun’un 82. maddesiyle eklenen (f) bendinin Anayasa’nın 13., 20. ve 128. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

    

OLAY: Güvenlik soruşturmasının olumlu bulunmadığı gerekçesiyle atamanın iptal edilmesine ilişkin işlemin iptali talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

    

I. İPTALİ İSTENEN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KURALI

    

Kanun Hükmünde Kararname’nin itiraz konusu kuralı da içeren 7. maddesi şöyledir:

 

“İşe Alınacaklarda Aranılacak Şartlar

 

Madde 7- Sözleşmeli olarak işe alınacak personelin;

 

a) Kamu haklarından mahrum bulunmamaları,

 

b) 18 yaşını tamamlamış olmaları,

 

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları,

 

d) Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamaları,

 

e) En az ortaokul mezunu olmaları,

 

f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

 

gerekir.

 

Ancak, ortaokul mezunları arasından personel temininin mümkün olamaması halinde ilkokul mezunlarının da istihdamı mümkündür.

 

Sözleşmeli statüde çalıştırılacak personelde aranılacak diğer özel şartlar teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurullarınca çıkarılacak bir yönetmelikle tespit olunur.

 

II. İLK İNCELEME

    

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca yapılan ilk inceleme toplantısında başvuru kararı ve ekleri, Raportör Fatih ŞAHİN tarafından hazırlanan ilk inceleme raporu, itiraz konusu kanun hükmünde kararname kuralı okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

 

2. İtiraz konusu kuralda 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında sözleşmeli olarak işe alınacak personel hakkında güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının yapılmış olması gerektiği belirtilmiştir.

 

3. Kural, Anayasa Mahkemesinin 19/2/2020 tarihli ve E.2018/91, K.2020/10 sayılı kararıyla iptal edilmiş ve bu karar 30/4/2020 tarihli ve 31114 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Dolayısıyla iptal edilen kural hakkında yeniden karar verilmesine imkân bulunmamaktadır.

 

4. Açıklanan nedenle, konusu kalmayan itiraz başvurusu hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vermek gerekir.

    

III. HÜKÜM

 

22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesinin birinci fıkrasına 1/2/2018 tarihli ve 7072 sayılı Kanun’un 82. maddesiyle eklenen (f) bendi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA 6/5/2020 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

 

 

Başkan

Zühtü ARSLAN

Başkanvekili

Hasan Tahsin GÖKCAN

Başkanvekili

Kadir ÖZKAYA

 

 

 

 

 

 

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Hicabi DURSUN

 

 

 

 

 

 

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Muammer TOPAL

Üye

M. Emin KUZ

 

 

 

 

 

 

Üye

Rıdvan GÜLEÇ

Üye

Recai AKYEL

Üye

Yusuf Şevki HAKYEMEZ

 

 

 

 

 

 

Üye

Yıldız SEFERİNOĞLU

Üye

Selahaddin MENTEŞ