ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1989/32

Karar Sayısı : 1989/44

Karar Günü : 14.11.1989

R.G. Tarih-Sayı :R.G.'de yayımlanmamıştır. (İade)

Anayasa Mahkemesi'nin 27.9.1989 günlü kararının gereği yerine getirilmek üzere 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 28. Maddesi uyarınca İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE, Yılmaz ALİEFENDİOĞLU ile Muammer TURAN'IN: "6.1.1982 günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 16 ncı maddesinde "Taraflar, sürenin geçmesinden sonra verecekleri savunmalara veya ikinci dilekçeye dayanarak hak iddia edemezler" hükmü karşısında dava dilekçesindeki Anayasaya aykırılık iddiasına süresinde cevap vermeyen davalının özel olarak mütalâa ve savunmasının alınmasına gerek olmadığı" yolundaki karşıoyları ve oyçokluğuyla,

14.11.1989 gününde karar verildi.

Başkan

Mahmut C. CUHRUK

Başkanvekili

Yekta Güngör ÖZDEN

Üye

Necdet DARICIOĞLU

Üye

Yılmaz ALİEFENDİOĞLU

Üye

Muammer TURAN

Üye

Mehmet ÇINARLI

Üye

Servet TÜZÜN

Üye

İhsan PEKEL

Üye

Selçuk TÜZÜN

Üye

Ahmet N. SEZER

Üye

Erol CANSEL