ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Resmi Gazete tarih/sayı: 21.12.1962/11288

Esas No. : 1962/252

Karar No. : 1962/100

Karar tarihi : 26/11/1962

İstemde bulunan : Tavşanlı Sulh Ceza Hâkimliği.

İstemin konusu : Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 25/5/1959 tarih ve E. 3/60, K. 60 sayılı İçtihadının 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine aykırı bir durum taşıdığı ve aynı zamanda 334 sayılı Anayasa'nın 33 üncü maddesine de aykırı bulunduğu gerekçesiyle iptali istenmiştir.

Anayasa Mahkemesinin, İçtüzüğün 15 inci maddesi uyarınca 26/11/1962 gününde ilk inceleme için yaptığı toplantısında; işin, niteliği bakımından başka güne bırakılmasına lüzum görülmeyerek incelemeye devam edilmesine oybirliği ile karar verildikten sonra mahkeme yazısı ve ekleri ile rapor okundu. Gereği görüşülüp düşünüldü :

Anayasa Mahkemesinin kanunların denetimi ile ilgili görev ve yetkileri Anayasa'nın 147 nci ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkındaki 22/4/1962 gün ve 44 sayılı kanunun 20 nci maddelerinde açıkça gösterilmiştir. İstem bu maddelerde belirtilen konulardan hiç birisini kapsamamaktadır. Bu bakımdan sözü geçen 44 sayılı kanunun 42 nci maddesi hükmü uyarınca istemin görev yönünden reddedilmesi gerekir.

Sonuç : Gösterilen sebepten ötürü istemin reddine, işbu kararın mahkemeye tebliğine ve aynı kanunun 51 inci maddesi hükmünce Resmi Gazete'de yayınlanmasına 26/11/1962 gününde oybirliği ile karar verildi.

       

Başkanvekili

Tevfik Gerçeker

Üye

Rifat Göksu

Üye

İsmail Hakkı Ülkmen

Üye

Lütfi Akadlı

       

Üye

Şemsettin Akçoğlu

Üye

İbrahim Senil

Üye

Salim Başol

Üye

Celâlettin Kuralmen

       

Üye

Yekta Aytan

Üye

Hakkı Ketenoğlu

Üye

Ekrem Korkut

Üye

Ahmet Akar

     

Üye

Muhittin Gürün

Üye

Lütfi Ömerbaş

Üye

Ekrem Tüzemen