ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı     

 :

  2015/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi)

Karar Sayısı  

 :

  2018/89

Karar Tarihi

 :

  8/11/2018

R.G. Tarih – Sayı

 :

  8/12/2018 – 30619

 

              I. MALİ DENETİMİN KONUSU

 

              Hak ve Özgürlükler Partisi 2014 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

 

   II. İLK İNCELEME

 

              1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Serdar ÖZGÜLDÜR, Serruh KALELİ, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Alparslan ALTAN, Celal Mümtaz AKINCI, Erdal TERCAN,  Muammer TOPAL, M. Emin KUZ,  Hasan Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKAYA ve Rıdvan GÜLEÇ’in katılımlarıyla 26/5/2016 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında;

 

              2. Hak ve Özgürlükler Partisinin 2014 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

 

              - Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

 

              - Esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün süre verilmesine,

 

              OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

 

              III. ESASIN İNCELENMESİ

 

              3. Hak ve Özgürlükler Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2014 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanıp Raportör Sadettin CEYHAN tarafından Heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa ve 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

 

              4. Denetimin maddi ögelerini oluşturan defter ve belgelerde Partinin 2014 yılı gelirler toplamının 212.537,00 TL, giderler toplamının 361.915,02 TL olduğu anlaşılmaktadır.

 

              5. Partinin 2014 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu; bu hâliyle 2014 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

 

 

              A. Gelirlerin İncelenmesi

 

1.      Genel Merkez Gelirleri

 

   6. Partinin Genel Merkez gelirleri toplamı 72.777,07 TL olup bunun 52.995,00 TL’sinin bağış ve aidatlardan, 11.793,00 TL’sinin diğer gelirlerden, 4.536,00 TL’sinin ödenmemiş borçlardan, 2.400,00 TL’sinin ödenmemiş kiralardan ve 1.053,07 TL’sinin ödenmemiş stopaj gelirlerinden oluşmaktadır.

 

   7. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

 

   2. İl Örgütleri Gelirleri

           

   8. Parti il örgütlerinin gelirleri toplamı 139.760,00 TL olup bunun 31.712,00 TL’si üye yıllık aidatından, 103.320,00 TL’si bağışlardan, 1.800,00 TL’si üye giriş aidatından, 2.750,00 TL’si yardımlardan, 25,00 TL’si faaliyet gelirlerinden, 153,00 TL’si malvarlığı gelirlerinden oluşmaktadır.

 

   9. İl örgütlerinin 2014 yılı kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

              B.  Giderlerin İncelenmesi

 

1.      Genel Merkez Giderleri

 

   10. Partinin Genel Merkez giderleri toplamı 219.399,36 TL olup bunun 56.086,60 TL’si genel yönetim giderlerinden, 1.747,93 TL’si elektrik- su giderlerinden, 4.945,48 TL’si haberleşme giderlerinden, 3.000,00 TL’si kira giderlerinden, 30.659,49 TL’si akaryakıt giderlerinden, 193,48 TL’si noter giderlerinden, 5.800,00 TL’si kırtasiye giderlerinden, 66.500,00 TL’si taşıt giderlerinden, 1.034,5 TL’si demirbaş giderlerinden, 45.468,67 TL’si konaklama giderlerinden, 3.500,00 TL’si sigortalama giderlerinden, 463,21 TL’si verilen depozito ve teminat giderlerinden oluşmaktadır.

 

              11. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

 

   2. İl Örgütleri Giderleri

 

   12. Parti il örgütlerinin giderleri 142.515,66 TL olup bunun 10.234,3 TL’si kırtasiye ve büro giderlerinden, 9.963,11 TL’si haberleşme giderlerinden, 526,31 TL’si akaryakıt ulaşım kargo giderlerinden, 84.600,00 TL’si kira giderlerinden,  950,00 TL’si faaliyet giderlerinden,  630,00 TL’si bina aidat giderlerinden, 11.326,80 TL’si ısınma aydınlatma temizlik giderlerinden, 10.269,36 TL’si muhtelif giderlerden, 8.251,78 TL’si temsil ve ağırlama giderlerinden, 2.792,00 TL’si seyahat giderlerinden, 1.935,00 TL’si bakım onarım giderlerinden, 552,00 TL’si demirbaş giderlerinden, 485,00 TL’si geçmiş yıl borç ödemelerinden oluşmaktadır.

   13. İl örgütlerinin 2014 yılı kesin hesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

              C. Parti Mallarının İncelenmesi

 

              14. Partinin 2014 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede herhangi bir taşınmaz mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı, edinilen 1.034,5 TL değerindeki taşınırın ise Kanun’a uygun edinildiği anlaşılmıştır.

 

  IV. SONUÇ

 

              Hak ve Özgürlükler Partisinin 2014 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

 

Partinin 2014 yılı kesin hesabında gösterilen 212.537,00 TL gelir ve 361.915,02 TL giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna 8/11/2018 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

  Başkan

Zühtü ARSLAN

Başkanvekili

Burhan ÜSTÜN

Başkanvekili

Engin YILDIRIM

 

 

 

 

 

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Serruh KALELİ

Üye

 Recep KÖMÜRCÜ

 

 

 

 

 

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Muammer TOPAL

Üye

M. Emin KUZ

 

 

 

 

 

Üye

Hasan Tahsin GÖKCAN

Üye

Kadir ÖZKAYA

Üye

Rıdvan GÜLEÇ

 

 

 

 

 

Üye

Recai AKYEL

Üye

Yusuf Şevki HAKYEMEZ