ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1993/7

Karar Sayısı : 1993/8

Karar Günü : 23.2.1993

R.G. Tarih-Sayı :R.G.'de yayımlanmamıştır. (İade)

1- Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak yasa kuralının Anayasa'ya aykırı olduğuna ilişkin taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varırsa, 10.11.1983 günlü, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 28. Meddesi gereğince tarafların bu konudaki sav ve savunmalarını almak ve dosya içeriğinde konuyla ilgili görülen belgelerin onanlı örneklerini Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na göndermek zorundadır. İncelenen dosyada konuyla ilgili görülen belgelerin onanlı örnekleri yerine asıllarının gönderildiği saptanmıştır.

Belirtilen bu eksiklik nedeniyle 2949 sayılı Yasa'nın 28. Maddesi uyarınca İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE ,

2- Eksiklik giderilirken gözetilip yanıtlanmak üzere:

a) Sosyal Sigortalar Kurumu'nun SET Afyon Çimento Sanayii TAŞ'nden talep ettiği 1.279.811.719 liraya ilişkin tahakkukun hangi döneme ait olduğunun ve bu meblağın özelleştirmeden sonraki döneme ait sosyal yardım zammını da kapsayıp kapsamadığının,

b) Türkiye Çimento Sanayii TAŞ'nin bağlı ortaklığı olan Afyon Çimento Fabrikası TAŞ'nin çoğunluk hissesinin 4.10.1989 tarihinde özelleştirilmesinden sonra bunlar dışında kalan ortaklık hisseleri arasında 6.8.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre "iştirak" kapsamına giren hisse bulunup bulunmadığının,

Başvuran mahkemeden sorulmasına,

23.2.1993 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkanvekili

Güven DİNÇER

Üye

Yılmaz ALİEFENDİOĞLU

Üye

Servet TÜZÜN

 

 

 

Üye

Mustafa GÖNÜL

Üye

Mustafa ŞAHİN

Üye

İhsan PEKEL

 

 

 

Üye

Selçuk TÜZÜN

Üye

Ahmet N. SEZER

Üye

Haşim KILIÇ

 

 

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Mustafa BUMİN