ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

 

 Esas Sayısı   

 :

 2013/125 

 Karar Sayısı

 :

 2013/129

 Karar Günü

 :

 14.11.2013

 R.G. Tarih-Sayı

 :

 Tebliğ edildi

   

 

                  İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Eskişehir 4. Sulh Ceza Mahkemesi                     

                  İTİRAZIN KONUSU : 26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86. maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendinin Anayasa'nın 10. maddesine aykırı olduğu ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemidir.

 

                  I- OLAY

 

                  Eşi olan müştekiye hakaret ettiği ve basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek derecede yaraladığı ileri sürülerek sanık hakkında açılan kamu davasında, itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu kanaatine varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur

                  

                  II- İTİRAZ KONUSU YASA KURALI

                  

                  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun itiraz konusu kuralı da içeren 86. maddesi şöyledir:

                  

                   'Madde 86- (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

                       

                   (2) (Ek fıkra: 31/03/2005 - 5328 S.K./4.mad) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

                       

                   (3) Kasten yaralama suçunun;

                       

                   a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,

                       

                   b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

                  

                   c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

                  

                   d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

 

                   e) Silâhla,

                       

                   İşlenmesi hâlinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.'

                    

                   III- İLK İNCELEME

                  

                  Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca yapılan ilk inceleme toplantısında, dava dosyası ve ekleri, Başraportör Mustafa ÇAĞATAY tarafından hazırlanan ilk inceleme raporu, itiraz konusu yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralı ile bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

 

                   Anayasa'nın 'Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi' başlıklı 152. maddesinin son fıkrasında, 'Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği red kararının Resmî Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz.' ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 'Başvuruya engel durumlar' başlıklı 41. maddesinin (1) numaralı fıkrasında da 'Mahkemenin işin esasına girerek verdiği ret kararının Resmî Gazetede yayımlanmasından itibaren on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla itiraz başvurusu yapılamaz.' hükümlerine yer verilmiştir.

 

                   İtiraz konusu kurala yönelik olarak daha önce yapılan itiraz başvuruları, Anayasa Mahkemesinin 3.1.2008 günlü, E. 2005/151, K. 2008/37 sayılı kararıyla esastan reddedilmiş ve bu karar 29.3.2008 günlü, 26831 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

                   Anayasa Mahkemesince işin esasına girilerek reddedilen itiraz konusu kural hakkında yeni bir başvurunun yapılabilmesi için, önceki kararın Resmî Gazete'de yayımlandığı 29.3.2008 gününden başlayarak geçmesi gereken on yıllık süre henüz dolmamıştır.

 

                   Açıklanan nedenlerle, Anayasa'nın 152. maddesinin son fıkrası ve 6216 sayılı Kanun'un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince itiraz başvurusunun reddi gerekir.

                          

                   IV- SONUÇ

     

       26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86. maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendinin iptaline karar verilmesi istemiyle yapılan itiraz başvurusunun, Anayasa'nın 152. maddesinin son fıkrası ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince REDDİNE, 14.11.2013 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

           

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Serruh KALELİ

Başkanvekili

Alparslan ALTAN

 

 


 

 

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Burhan ÜSTÜN

 

  

 

 

 

 

 

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

 

 

 

 

 

 

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Erdal TERCAN

Üye

Muammer TOPAL

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Zühtü ARSLAN

Üye

M. Emin KUZ