ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 2001/460

Karar Sayısı : 2001/359

Karar Günü : 10.12.2001

R.G. Tarih-Sayı :15.02.2002'de tebliğ edildi.

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU : 21.12.2000 günlü, 4616 sayılı "23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun"un 1. maddesinin 5. bendinin (c) alt bendinde yer alan "...Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 27/1-2..." bölümünün Anayasa'nın 10. maddesine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 8. maddesi uyarınca yapılan ilk inceleme toplantısında, dava dosyası ve ekleri, ilk inceleme raporu, itiraz konusu yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

4616 sayılı Yasa'nın 1. maddesinin 5. bendinin itiraz konusu (c) alt bendi ile 1918 sayılı "Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun"un 26 ilâ 30., 33. ve 36. maddelerinde yer alan suçlar kapsam dışında bırakılmıştır.

Olayda sahte evrak tanzimi suretiyle yurda kaçak olarak sokulan araçları, sahte plakalarla satmak eyleminden açılan kamu davasının görülmesi sırasında, 4616 sayılı Yasa'nın 1. maddesinin 5. bendinin (c) alt bendinin Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için 27.11.2001 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştur. Ancak aynı kuralın iptali istemiyle daha önce yapılan bir başka başvuru nedeniyle Anayasa Mahkemesi'nce verilen 18.7.2001 günlü, Esas: 2001/4, Karar: 2001/332 sayılı red kararı 27.10.2001 günlü, 24566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Anayasa'nın 152. ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 28. maddelerinin son fıkraları gereğince, Anayasa Mahkemesi'nin işin esasına girerek verdiği red kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla başvuruda bulunulamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin aynı konuda verdiği red kararının Resmî Gazete'de yayımlandığı 27.10.2001 tarihinden itibaren "10 yıllık" süre geçmeden başvuruda bulunmuştur.

Bu nedenle itirazın, başvuran Mahkeme'nin yetkisizliği nedeniyle reddine karar verilmesi gerekir.

II- SONUÇ

21.12.2000 günlü, 4616 sayılı "23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun"un 1. maddesinin 5. bendinin (c) alt bendinde yer alan kuralın "...Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun ...27/1-2... " bölümüne ilişkin itiraz başvurusunun, Anayasa'nın 152. ve 2949 sayılı Yasa'nın 28. maddelerinin son fıkraları gereğince REDDİNE, 10.12.2001 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

     
     

Başkan

Mustafa BUMİN

Üye

Samia AKBULUT

Üye

Yalçın ACARGÜN

     
     

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

     
     

Üye

Rüştü SÖNMEZ

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

   
   

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Enis TUNGA