ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Resmi Gazete tarih/sayı: Geri çevirme

Esas Sayısı: 2003/61

Karar Sayısı: 2003/69

Karar Günü: 2.7.2003

İLK İNCELEME KARARI

Bir davaya bakmakta olan Mahkeme'nin, uygulanacak bir kanun ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa'ya aykırı görmesi veya taraflardan birinin ileri sürdüğü Anayasa'ya aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varması durumunda, kendisini bu kanıya ulaştıran görüşünün yer aldığı gerekçeli kararının aslı ekinde, tarafların bu konudaki sav ve savunmaları ile dosya içeriğinden bu konu ile ilgili gördüğü belgelerin onaylı örneklerini Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na göndermesi, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa'nın 28. maddesi gereğidir.

Yapılan incelemede;

1- Dosyada, 7.6.2002 günlü, 2349 sayılı idari işlem belgesi ile davanın açıldığı tarihi belirten belgenin onaylı örneklerinin bulunmadığı,

2- Başvuru kararına, ilgili belgelerin onaylı örnekleri yerine onaysız fotokopilerinin eklendiği,

saptanmıştır.

Eksikliklerin giderilmesi için İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE, 2.7.2003 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

 

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Samia AKBULUT

 

 

 

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

 

 

 

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

 

 

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN