ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı: 1983-11

Karar Sayısı: 1983-12

Karar Günü. 17.11.1983

R.G. Tarih-Sayı :R.G.'de yayımlanmamıştır. (Red)

8.11.1983 günlü, 18215 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 4.11.1983 günlü, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun geçici 4. Maddesi, "5 ocak 1961 tarih ve 221 sayılı Kanunun kapsamına girmeleri nedeniyle kamu tüzel kişileri nedeniyle kamu tüzel kişileri veya kurumları adına kamulaştırılmış sayılan taşınmaz malların eski malik, zilyet veya bunların halefleri tarafından açılmış ve kesin hükme bağlanmamış davalarda sözü edilen 221 sayılı Kanunun hükümleri uygulanır" kuralını içermektedir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun geçici 4. Maddesinin anlatımı ve düzenlenme biçimi gözönünde tutulduğunda bu maddeyle, 221 sayılı Kanunun kapsamında olmaları nedeniyle kamulaştırılmış sayılan taşınmazların eski malik, zilyet veya bunların halefleri tarafından açılmış ve kesin hükme bağlanmamış davalarda söz konusu 221 sayılı Kanunun hükümleri uygulanır denilmesi, 2942 sayılı Kanunun hükümleri uygulanır denilmesi, 2942 sayılı Kanunun geçici 4. Maddesi kapsamındaki davaların 221 sayılı Yasanın hükümlerine tabi tutulduğunun, daha açık bir anlatımla yasa koyucunun, 221 sayılı Kanunda yer alan hükümleri kanunun meriyetinden yani 8.11.1983 gününden önce açılmaları nedeniyle geçici 4. Maddesi kapsamına alınan davalar yönünden benimseyip yeniden düzenlediğinin kabulü anlamına gelir. Anayasanın geçici 15. Maddesinin son fıkrası, bu maddede öngörülen dönemde çıkarılan kanunların Anayasaya aykırılıklarının iddia edilemeyeceği hükmünü taşımaktadır.

Bu nedenle bosyada mevcut olan eksiklekler üzerinde durulmayarak itirazın bayvuran mahkemenini yetkisizliği yönünden reddine 17.11.1983 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Ahmet H. BOYACIOĞLU

Başkanvekili

H. Semih ÖZMERT

Üye

Necdet DARICIOĞLU

Üye

Nahit SAÇLIOĞLU

Üye

Hüseyin KARAMÜSTANTİKOĞLU

Üye

Kenan TERZİOĞLU

Üye

Yılmaz ALİEFENDİOĞLU

Üye

Yekta Güngör ÖZDEN

Üye

Orhan ONAR

Üye

Muammer TURAN

Üye

Selahattin METİN

Üye

Servet TÜZÜN

Üye

Mahmut C. CUHRUK

Üye

Osman Mikdat KILIÇ

Üye

Mithat ÖZOK