ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Resmi Gazete tarih/sayı: Tebliğ edildi.

Esas Sayısı    : 2002/124

Karar Sayısı : 2003/70

Karar Günü : 2.7.2003

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU : 7.1.1932   günlü, 1918  sayılı "Kaçakçılığın  Men ve  Takibine  Dair  Kanun"un 27.  maddesinin  3217 sayılı  Yasa ile eklenen dördüncü fıkrasında yer alan "Bu fıkradaki miktarı,  Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayınlanan 'Toptan  Eşya Fiyatları Yıllık İndeksi'ndeki artışlar oranında artırmaya Bakanlar  Kurulu yetkilidir."  tümcesinin,  Anayasa'nın 2., 7. ve 38. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- OLAY

Toplu kaçakçılık suçundan açılan kamu davasında, itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

II- İTİRAZ KONUSU YASA KURALI

1918 sayılı Yasa'nın 27. maddesine 5.6.1985 gün ve 3217 sayılı Yasa ile eklenen, itiraz konusu  tümceyi de içeren dördüncü fıkra şöyledir:

"İkinci fıkranın uygulanmasını gerektiren durumlarda; mal veya eşyanın özel kanunlarla veya (...) ihracat rejimi kararlarıyla memlekete ithal veya ihracı yasaklanmamış olmakla birlikte gümrüklenmiş piyasa değerinin otuz milyon (31.316.000.000) lirayı geçmemesi ve tekele tabi maddelerden olmaması halinde, ikinci fıkradaki ağır hapis cezasına hükmedilmeyip sadece üçüncü fıkraya göre ağır para cezasına ve mal veya eşyanın müsaderesine karar verilir. Bu fıkradaki miktarı, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayınlanan "Toptan Eşya Fiyatları Yıllık İndeksi"ndeki artışlar oranında artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu kararlar Resmi Gazete'de yayımlanır."

III- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 8. maddesi gereğince Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Nurettin TURAN, Aysel PEKİNER, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN'in katılımlarıyla 11.9.2002 günü yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

IV- ESASIN İNCELENMESİ

Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkeme, 1918  sayılı "Kaçakçılığın  Men ve  Takibine  Dair  Kanun"un 27.  maddesinin  3217 sayılı  Yasa ile eklenen dördüncü fıkrasında yer alan "Bu fıkradaki miktarı,  Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayınlanan 'Toptan  Eşya Fiyatları Yıllık İndeksi'ndeki artışlar oranında artırmaya Bakanlar  Kurulu yetkilidir." tümcesinin iptalini istemiştir. Ancak iptali istenen kural, Anayasa Mahkemesi'nin 18.6.2003 günlü, Esas: 2000/5, Karar: 2003/65 sayılı kararıyla iptal edilmiş olduğundan yeniden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekir.

V- SONUÇ

7.1.1932 günlü, 1918 sayılı "Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun"un 27. maddesinin 3217 sayılı Yasa ile eklenen dördüncü fıkrasının "Bu fıkradaki miktarı, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayınlanan "Toptan Eşya Fiyatları Yıllık İndeksi"ndeki artışlar oranında artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." biçimindeki tümcesi, 18.6.2003 günlü, E. 2000/5, K. 2003/65 sayılı kararla iptal edildiğinden, İTİRAZ KONUSU TÜMCE HAKKINDA YENİDEN KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 2.7.2003 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

 

 

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Samia AKBULUT

 

 

 

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

 

 

 

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

 Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

 

 

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN