ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

 

Esas Sayısı   

 :

 2015/45 

Karar Sayısı

 :

 2015/44

Karar Tarihi

 :

 13.5.2015

R.G. Tarih-Sayı

 :

 Tebliğ edildi

 

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İstanbul 68. Asliye Ceza Mahkemesi                     

İTİRAZIN KONUSU : 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86. maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendinin Anayasa'nın 41. maddesine aykırı olduğu ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemidir.

 

I- OLAY

 

Sanık hakkında eşe karşı kasten yaralama suçundan açılan kamu davasında,  itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

                  

II- İTİRAZ KONUSU YASA KURALI

                  

Kanun'un itiraz konusu kuralı da içeren 86. maddesi şöyledir:

                  

 "Madde 86- (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

                       

 (2) (Ek fıkra: 31/03/2005 - 5328 S.K./4.mad) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

                       

(3) Kasten yaralama suçunun;

                       

a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,

                       

b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

                  

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

                  

d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

 

e) Silâhla,

İşlenmesi hâlinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır."

                    

III- İLK İNCELEME

                  

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca yapılan ilk inceleme toplantısında, başvuru kararı ve ekleri, Raportör Hasan Mutlu ALTUN tarafından hazırlanan ilk inceleme raporu, itiraz konusu yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralı ile bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

 

Anayasa'nın "Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi" başlıklı 152. maddesinin son fıkrasında, "Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği red kararının Resmî Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz." ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un "Başvuruya engel durumlar" başlıklı 41. maddesinin (1) numaralı fıkrasında da "Mahkemenin işin esasına girerek verdiği ret kararının Resmî Gazetede yayımlanmasından itibaren on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla itiraz başvurusu yapılamaz." hükümlerine yer verilmiştir.

 

İtiraz konusu kurala yönelik olarak daha önce yapılan itiraz başvuruları, Anayasa Mahkemesinin 3.1.2008 tarihli ve E.2005/151, K.2008/37 sayılı kararıyla esastan reddedilmiş ve bu karar 29.3.2008 tarihli ve 26831 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Anayasa Mahkemesince işin esasına girilerek reddedilen itiraz konusu kural hakkında yeni bir başvurunun yapılabilmesi için, önceki kararın Resmî Gazete'de yayımlandığı 29.3.2008 tarihinden başlayarak geçmesi gereken on yıllık süre henüz dolmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kurala ilişkin itiraz başvurusunun Anayasa'nın 152. maddesinin son fıkrası ve 6216 sayılı Kanun'un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince reddi gerekir.

                          

IV- SONUÇ

     

       26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86. maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendinin iptaline karar verilmesi istemiyle yapılan itiraz başvurusunun, Anayasa'nın 152. maddesinin son fıkrası ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince REDDİNE,  13.5.2015 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Zühtü ARSLAN

Başkanvekili

Alparslan ALTAN

Başkanvekili

Burhan ÜSTÜN

 

 

 

 

 

 

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

 

 

 

 

 

 

Üye

Nuri NECİPOĞLU    

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

 

 

 

 

 

 

Üye

Erdal TERCAN

Üye

Muammer TOPAL

Üye

M. Emin KUZ

 

 

 

 

 

 

Üye

Hasan Tahsin GÖKCAN

Üye

Kadir ÖZKAYA

Üye

Rıdvan GÜLEÇ