ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1996/3

Karar Sayısı: 1996/3

Karar Günü : 1.2.1996

R.G. Tarih-Sayı :R.G.'de yayımlanmamıştır. (İade)

İLK İNCELEME KARARI

 

Bir davaya bakmakta olan Mahkemenin, uygulanacak bir yasa ya da kanun hükmünde kararnamenin kurallarının Anayasa'ya aykırı olduğuna ilişkin taraflardan birinin ileri sürdüğü savın ciddi olduğu kanısına varması durumunda, tarafların bu konudaki sav ve savunmaları ve kendisini bu kanıya ulaştıran görüşünü açıklayan kararla birlikte dosya içeriğinden bu konu ile ilgili gördüğü belgelerin onanlı örneklerini Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na göndermesi, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa'nın 28. maddesi gereğidir.

Başvuru kararının aslı yerine onanmış örneğinin, davalı idarenin ikinci savunma dilekçesinin onanmış örneği yerine ise aslının gönderildiği; dosya içeriğinden konuyla ilgili görülen tutanakların özellikle Anayasa'ya aykırılık savına karşı davalı idarenin savunması yönünden karşılık dilekçelerinin ve dava konusu işlem belgesiyle bu işleme dayanak alınan ilçe yönetim kurulu karar örneklerinin gönderilmediği saptanmıştır.

Belirtilen eksikliklerin tamamlanması için İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE,

1.2.1996 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

 

Başkan

Yekta Güngör ÖZDEN

Başkanvekili

Güven DİNÇER

Üye

Selçuk TÜZÜN

 

 

 

Üye

Ahmet N. SEZER

Üye

Haşim KILIÇ

Üye

Yalçın ACARGÜN

 

 

 

Üye

Mustafa BUMİN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Lütfi F. TUNCEL

 

 

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Aysel PEKİNER