ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı       : 2005/23

Karar Sayısı     : 2005/11

Karar Günü      : 9.3.2005

R.G. Tarih-Sayı :R.G.'de yayımlanmamıştır. (İade)


İLK İNCELEME KARARI

 

Bir davaya bakmakta olan Mahkeme'nin, uygulanacak bir kanun ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa'ya aykırı görmesi veya taraflardan birinin ileri sürdüğü Anayasa'ya aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varması durumunda, buna ilişkin görüşlerinin yer aldığı gerekçeli kararının aslı ile tarafların bu konudaki sav ve savunmaları ve dosya içeriğinden bu konu ile ilgili gördüğü belgelerin onaylı örneklerini Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na göndermesi, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa'nın 28. maddesi gereğidir.

Yapılan incelemede;

1- Başvuru kararının kısmen başka bir dosyaya ait bilgileri içerdiği,

2- Başvuru kararı ekinde gönderilen belgelerin mahkeme mührüyle mühürlenmediği,

saptanmıştır.

Eksikliklerin giderilmesi için İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE,  9.3.2005 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI

 

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

 

 

Üye

Mustafa YILDIRIM

Üye

Cafer ŞAT

Üye

A. Necmi ÖZLER

 

 

Üye

Ali GÜZEL

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR