ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1984/1 (İhtar İstemi)

Karar Sayısı : 1984/1

Karar Günü : 11.10.1984

R.G. Tarih-Sayı :R.G.'de yayımlanmamıştır. (Red)

 

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 17.9.1984 günlü, SP.3-Hz.1984/193 sayılı olup aynı gün Anayasa Mahkemesi'nde 1057 sıra ve 1984/1 esas sayı ile kayda geçen yazısıyla, Anavatan Partisi Tüzüğü'nün 48. maddesinin (C) bendinde yapılmış olan "Genel Başkan tarafından seçilen 7 asıl üye" biçimindeki düzenlemenin, Anayasa'nın 69. maddesinin üçüncü fıkrasına ve bu maddenin son fıkrasına dayanılarak çıkarılan 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 4/2., 14/5., 15. ve 16/a. maddelerine aykırı olduğu öne sürülerek Anavatan Partisi'ne bu aykırılığın giderilmesi için ihtarda bulunulması istenilmiş ise de, Parti Tüzüğü'nün söz konusu 48. maddesinin (C) bendi hükmü, anılan Partinin Kurucular Kurulu'nun 10 Eylül 1984 günlü, 1984/22 sayılı kararıyla "C- Büyük Kongrede yeni genel başkan tarafından gösterilen 14 aday arasından seçilen 7 asıl ve 3 yedek üye" biçiminde değiştirildiği ve bu değişikliğin Cumhuriyet Başsavcılığı'na 18.9.1984 günlü, T/1102 sayılı yazı ile bildirildiği anlaşıldığından, konusu bulunmayan işe ilişkin istem hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

11.10.1984 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Ahmet H. BOYACIOĞLU

Üye

H. Semih ÖZMERT

Üye

Necdet DARICIOĞLU

Üye

Hüseyin KARAMÜSTANTİKOĞLU

Üye

Kenan TERZİOĞLU

Üye

Yılmaz ALİEFENDİOĞLU

Üye

Yekta Güngör ÖZDEN

Üye

Orhan ONAR

Üye

Muammer TURAN

Üye

Mehmet ÇINARLI

Üye

Selahattin METİN

Üye

Servet TÜZÜN

Üye

Mahmut C. CUHRUK

Üye

Osman Mikdat KILIÇ

Üye

Mithat ÖZOK