ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Resmi Gazete tarih/sayı:3.10.1962/11222

Esas No : 1962/2

Karar No : 1962/1

Karar tarihi : 5/9/1962

İstemde bulunan : İnaç Tureren Elâzığ, Nailbey Mahallesi, Çıkmaz Sokak, No: 45

İstemin konusu : İstem sahibi, Anayasanın 30 uncu maddesine göre mesken ve ikametgâhı bulunan vatandaşların tevkif edilemeyeceğini, Ceza Yargılamaları Usulü Kanunu'nun 104 üncü maddesi hükmünün sözü edilen Anayasanın 30 uncu maddesi hükmüne uymadığını ve aynı suretle 1609 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin koyduğu tevkif zorunluğunun da hak ve adalete aykırı bulunduğunu ve Türk Ceza Kanunu'nun bazı hükümlerinin Faşist ülke kanunlarından alınmış olduğunu ileri sürerek anılan ve Demokratik ilkelerle bağdaşmayan ve Anayasaya aykırı bulunan işbu kanun hükümlerinin Anayasa Mahkemesince önce ele alınmasını istemiştir.

Anayasa Mahkemesinin, İçtüzüğün 15 inci maddesi uyarınca 5/9/1962 gününde ilk inceleme için yapılan toplantısında ilk incelemesi yapılan işin yetki bakımından esasının tetkikine oybirliğiyle karar verildikten sonra 30/6/1962, 29/8/1962 günlü dilekçeler ve rapor okundu. Gereği görüşülüp düşünüldü :

Anayasanın 149 uncu ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkındaki 22/4/1962 gün ve 44 sayılı Kanunun 21 inci maddelerinde iptal dâvası açmaya yetkili olan kişi, kurul ve makamlar açıkça belirtilmiştir. İstek sahibi ise bu maddelerde sayılanlardan değildir. Bu sebeple dilekçenin yetki bakımından reddi gereklidir.

Sonuç : Gösterilen sebepten ötürü dilekçenin reddine, işbu kararın dilekçe sahibine tebliğine, aynı kanunun 51 inci maddesi uyarınca Resmî Gazete'de yayınlanmasına 5/9/1962 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Başkan

Sünuhi Arsan

Başkanvekili

Tevfik Gerçeker

Üye

Osman Yeten

Üye

Lütfi Akadlı

 

 

 

 

Üye

Şemsettin Akçoğlu

Üye

İbrahil Senil

Üye

İhsan Keçecioğlu

Üye

Salim Başol

 

 

 

 

Üye

Celâlettin Kuralmen

Üye

Yekta Aytan

Üye

Hakkı Ketenoğlu

Üye

Ahmet Akar

 

 

 

Üye

Muhittin Gürün

Üye

Lütfi Ömerbaş

Üye

Ekrem Tüzemen