ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1998/33

Karar Sayısı : 1998/44

Karar Günü : 1.7.1998

R.G. Tarih-Sayı :Tebliğ edildi.

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Şanlıurfa 1. Asliye Ceza Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU : 1.3.1926 günlü, 765 sayılı "Türk Ceza Kanunu"nun 440. maddesinin, Anayasa'nın 10. maddesine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- OLAY

Sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 440. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasında Mahkeme, kocanın zinasına ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 441. maddesinin iptal edilmesine karşın bu konuda yasal düzenleme yapılmaması nedeniyle, karının zinasını cezalandıran Türk Ceza Kanunu'nun 440. maddesinin yasa önünde eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğunu ileri sürerek iptali için başvurmuştur.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 8. maddesi uyarınca, Ahmet Necdet SEZER, Güven DİNÇER, Samia AKBULUT, Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Mustafa BUMİN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F. TUNCEL, Mustafa YAKUPOĞLU ve Mahir Can ILICAK'ın katılmalarıyla 1.7.1998 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, iptali istenilen yasa kuralı, Anayasa'ya aykırılık savına dayanak yapılan Anayasa kuralıyla bunlarla ilgili gerekçeler ve dosyada bulunan tüm belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkeme, Türk Ceza Kanunu'nun 440. maddesinin Anayasa'nın 10. maddesine aykırılık oluşturduğunu ileri sürerek, iptali isteminde bulunmuştur. Ancak, Türk Ceza Kanunu'nun 440. maddesi Anayasa Mahkemesi'nin 23.6.1998 günlü, Esas 1998/3, Karar 1998/28 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Bu durumda, kural hakkında yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

IV- SONUÇ

1.3.1926 günlü, 765 sayılı "Türk Ceza Kanunu"nun 440. maddesi 23.6.1998 günlü, E. 1998/3, K. 1998/28 sayılı kararla iptal edildiğinden KURAL HAKKINDA YENİDEN KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 1.7.1998 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Ahmet Necdet SEZER

Başkanvekili

Güven DİNÇER

Üye

Samia AKBULUT

Üye

Haşim KILIÇ

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Mustafa BUMİN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Lütfi F. TUNCEL

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Mahir Can ILICAK