TÜRKİYE CUMHURİYETİ

 

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

 

 

 

 

TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR

 

 

 

 

MADINA MAYUSUPOVA BAŞVURUSU

 

 (Başvuru Numarası: 2015/1471)

 

 

Karar Tarihi: 19/2/2015

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

ARA KARAR

                          

Başkan y.

 :

 Burhan ÜSTÜN

Üyeler

 :

 Nuri NECİPOĞLU

 

 

 Hicabi DURSUN

 

 

 Hasan Tahsin GÖKCAN

 

 

 Kadir ÖZKAYA

Raportör

 :

 Volkan ÇAKMAK

Başvurucu

 :

 Madına MAYUSUPOVA

Vekili

 :

 Av. Burak Yasir BALLI

 

I. BAŞVURU SÜRECİ

1. Başvuru, 23/1/2015 tarihinde yapılmıştır. Dilekçe ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinde Komisyona sunulmasına engel bir eksikliğin bulunmadığı tespit edilmiştir.

2. Birinci Bölüm Birinci Komisyonunca, başvurucunun tedbir talebinin Bölüm tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 33. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca, kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına, dosyanın Bölüme gönderilmesine karar verilmiştir.

II. OLAY VE OLGULAR

3. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle olaylar özetle şöyledir:

4. Özbekistan vatandaşı olan ve 24/1/2014 tarihinde Türkiye'ye giriş yapan başvurucu,  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren işyerlerinde gerçekleştirilen denetim esnasında 2/1/2015 günü gözaltına alınmıştır.

5. Başvurucunun, 'vize ihlali' ve 'hastalık' gerekçe gösterilerek 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 57. maddesi uyarınca idari gözetim altında bulundurulması yönünde tesis edilen işleme karşı gerçekleştirdiği itiraz, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 19/1/2015 tarih ve 2015/264 Değişik İş sayılı kararı ile reddedilmiştir. İtirazın reddine ilişkin kararın 20/1/2015 günü tebellüğ edilmesinin ardından 23/1/2015 gününde bireysel başvuruda bulunulmuştur.

III. İNCELEME VE GEREKÇE

A. Başvurucunun İddiaları

6. Başvurucu, İstanbul Geri Gönderme Merkezinin sahip olduğu koşulların sağlığı ve vücut bütünlüğü yönünden telafisi imkansız zararlara yol açacağını ileri sürerek Anayasa'nın 17. ve 19. maddesinde yer alan hakların ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 73. maddesi uyarınca tedbir kararı verilmesini talep etmiştir.

B. Değerlendirme

7. Başvuru formu ve ekleri incelenip tedbir talebi hakkında gereği düşünüldü:

8. 6216 sayılı Kanun'un 49. maddesinin (5) numaralı fıkrası ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün "Tedbir kararı" başlıklı 73. maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca, başvurucunun temel haklarının korunması için zorunlu görülen tedbirlere resen veya başvurucunun talebi üzerine karar verilebilecektir.

9. Buna göre; bir işlem ya da kararın uygulanması halinde bireyin anayasal haklarının ihlali yönünde ciddi bir tehlike ortaya çıkacaksa, 6216 sayılı Kanun ile Mahkemeye bu tehlikeyi önlemek amacıyla tedbir kararı verme yetkisi tanınmıştır. Bu yönüyle tedbir yetkisi istisnai bir yetki olup, ancak işlem veya kararın uygulanması halinde yaşam hakkına ya da bireyin maddi ve manevi bütünlüğüne yönelik gerçek ve ciddi bir risk doğacaksa tedbire başvurulabilir (B.No: 2013/9673, 30/12/2013, §25).

10. Dolayısıyla, tedbir kararı verilebilmesi için başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğunun anlaşılması gerekir (B.No: 2013/9673, 30/12/2013, §24).

11. Bu bağlamda, başvurucunun yaşam ve vücut bütünlüğüne yönelik güncel ve kişisel bir riskin varlığı ortaya konulmaksızın, salt geri gönderme merkezinin maddi koşullarına vurgu yapılarak yeterli hijyenin ve temiz havanın sağlanmadığı ve idari gözetim altına alınma sürecinde usul ve yasaya aykırı hareket edildiği iddialarıyla, bu durumun başvurucuya yönelik güncel ve kişisel bir risk oluşturduğunun ileri sürülmesi tedbir kararı verilebilmesi yönünden yeterli bir gerekçe olarak kabul edilemez.

12. Açıklanan nedenlerle başvurucunun İstanbul Kumkapı Geri Gönderme Merkezinde gözetim altında tutulması durumunda yaşamına ya da maddi ve manevi varlığına yönelik ciddi bir risk bulunmaması nedeniyle, idari gözetim kararı yönünden bu aşamada koşulları oluşmayan tedbir talebinin reddine karar verilmesi gerekir.

IV.  HÜKÜM

Başvuru konusu olayda,  tedbir kararı verilebilmesi için gerekli şartların oluşmadığının anlaşılması, diğer iddiaların da esas aşamasında incelenecek olması nedeniyle 6216 sayılı Kanun'un 49. maddesinin (5) numaralı fıkrası ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 73. maddesi gereğince "tedbir talebinin reddine"  19/2/2015 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.  

Başkan y.

Burhan ÜSTÜN

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

 

 

 

 

Üye

Hasan Tahsin GÖKCAN

Üye

Kadir ÖZKAYA